Sverige ska inte kunna begränsa EU:s utsläppshandelssystem

Regeringens utredare föreslår att svensk lagstiftning ska kunna trumfa i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förkastar förslaget eftersom det är dåligt underbyggt och potentiellt strider mot EU-rätten.

Att i Sverige tillämpa stoppregeln på verksamheter som ingår i EU ETS är ekonomiskt ineffektivt, försvårar för svenska företag och leder inte till minskade utsläpp inom EU. 

En särskild utredare utsedd av regeringen ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Ett av utredningens förslag är att stoppregeln i miljöbalken bör bli möjlig att tillämpa på utsläpp av växthusgaser från verksamheter som ingår i EU ETS. IVA finner att utredningens förslag är dåligt underbyggt och potentiellt strider mot EU-rätten genom att ”åternationalisera” en fråga som sedan 2005 hanteras genom gemensam lagstiftning. IVA anser att utsläppshandelsystemet fungerar väl och på ett kostnadseffektivt sätt bidragit till att utsläppen reducerats mer inom den handlande sektorn jämfört med verksamheter som inte omfattas av den.

Förslaget får inte avsedda effekter och hotar unionens gemensamma arbete

Problemet med för höga utsläpp av växthusgaser är globalt. För att minska växthusgaserna på ett kostnadseffektivt sätt bör generella styrmedel som skatt på koldioxid och handel med utsläppsrätter användas på så hög internationell nivå som är politiskt möjlig. Att i Sverige tillämpa stoppregeln på verksamheter som ingår i EU ETS är ekonomiskt ineffektivt, försvårar för svenska företag och leder inte till minskade utsläpp inom EU. Vidare så riskerar ett försök från svensk sida att låta nationell lag ta över EU-lagstiftning att bidra till att försvaga unionens gemensamma arbete för en bättre miljö och att ge ökad legitimitet åt krav från andra medlemsstater om undantag från den EU-gemensamma lagstiftningen, inte bara på klimatområdet och inte bara i positiv riktning. Därmed anser IVA att detta förslag i utredningen ska förkastas.

IVAs remissvar gällande SOU 2021:21

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU: 2021:21) (länk till regeringen) - uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Ärendet har handlagts av IVAs avdelning IX - Ekonomi genom ledamöterna John Hassler, Per Kågeson och Anders Lindberg

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44