Ta fram ett mål för leveranssäkerhet, föreslår Vägval el

Samhället behöver ta fram ett mätbart mål för leveranssäkerheten i elsystemet. Det föreslår Vägval el i sin syntesrapport. 
Ulf Moberg-1200px.jpg

Leveranssäkerheten har generellt sett varit hög i det svenska elsystemet – det vill säga risken för elavbrott har varit låg. Förändringar i det tekniska systemet riskerar emellertid att minska säkerheten i tillgång på el.

– Utvecklingen i elsystemet går i en riktning där planerbar elproduktion, som kärnkraft och vattenkraft, ersätts med väderberoende elproduktion som vindkraft. Det innebär en minskad tillgång på effekt och systemtjänster och därmed en försämrad leveranssäkerhet, säger Ulf Moberg, ledamot av styrgruppen för Vägval el och teknisk direktör vid Svenska kraftnät.

När Vägval el nyligen presenterade sina slutsatser i syntesrapporten Fem vägval för Sverige, var därför en av rekommendationerna: ”Ta fram ett mätbart mål för leveranssäkerhet i elsystemet som säkerställer att minst dagens nivå kan upprätthållas.”

Mål för leveranssäkerhet fanns före 1990-talets avreglering av den svenska elmarknaden. Nu är det, enligt Ulf Moberg och Vägval el, dags att återinföra ett sådant mål. Det skulle bli ett viktigt styrmedel för ett elsystem som snabbt förändras .

– Ett mål för leveranssäkerheten skulle tydliggöra vilka risker och kostnader som samhället är berett att acceptera när det gäller avbrott i elleveranserna.

Även inom EU diskuteras frågan om mål för leveranssäkerheten. Målen skulle då koordineras regionalt, mellan grannländer. För Sveriges del skulle ett mål behöva utformas i samverkan med övriga nordiska länder, konstaterar Ulf Moberg. Men exakt hur målet skulle formuleras behöver utredas vidare.

– Ansvariga myndigheter bör utreda frågan och lämna ett förslag till regeringen om målets omfattning och nivåer. Målet ska samhället fatta beslut om, säger Ulf Moberg.