Tillväxt och fler jobb genom satsningar på FoU i små och medelstora företag

Sverige ligger i internationell topp när det gäller företagens samlade investeringar i forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP. Men endast 18 procent utförs i små och medelstora företag (SMF). 

Att stimulera ökade FoU-investeringar bidrar på ett effektivt sätt både till ökad internationell konkurrenskraft och sysselsättning.

Arbetsgruppen föreslår stimulansåtgärder inom tre områden.


Läs förslagen  Ladda ner PDF