Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft

Transport 2030 föreslår att ett nationellt forum för transportforsknings- och innovationsstrategier bildas. Forumet ska sammanställa transportsystemets olika aktörers behov av innovationer. Det ska också utveckla visioner och strategier som pekar ut områden där Sverige bör satsa.

Detta ska göras med hjälp av forsknings- och innovationsagendor som aggregerar och koordinerar delområden, samt bistå med färdplaner för tydliggörande av hur aktiviteterna leder mot visioner och mål.

Forumet ska tjäna som en mötesplats där projektidéer kan uppstå och formas. Det ska också följa upp hur resultat från forsknings och innovationsverksamhet tas tillvara och leder till tillämpningar på marknaden.

Forumet ska även bygga och underhålla en struktur för samarbete och kunskapsutbyte. Det ska slutligen också underlätta koordinering av svenska insatser i ett europeiskt sammanhang. I detta ingår utveckling av en handlingsplan för hur Sverige ska arbeta aktivt med att påverka den europeiska forskningsagendan, och hur vi ska kunna dra nytta av internationell kunskapsutveckling.

För genomförandet av innovationsstrategier förespråkar Transport 2030 storskaliga försöks- och demonstrationsprojekt. Demonstrationsprojekt ger förutsättningar för att ny kunskap förs vidare till implementering i skarp verksamhet, skapar exportmöjligheter och främjar svensk konkurrenskraft.

Detta metodval har visat sig vara politiskt genomförbart och relativt lätt att finansiera med medel från stat, EU och företag. Metoden ger också möjligheter till utvärdering och förändring av testade lösningar. Transport 2030 pekar ut tio projekt som kan tjäna som modell eller har förutsättningar för att bli lyckade demonstrationer. Forumet föreslås få till uppgift att identifiera nya demonstationsprojekt.

Utöver dessa två huvudförslag måste det tas krafttag på en rad andra områden:

  • Samhällsplaneringen behöver ske i samverkan mellan olika intressentgrupper. Transport 2030 pekar på behovet av planeringsmetoder som bygger på att intressenterna deltar aktivt i planeringsarbetet.
  • Den vetenskapliga basen i transportforskningen måste breddas. Vi ser ett behov av att bredda den vetenskapliga basen i transportforskningen genom att tillföra en rikare uppsättning samhällsvetenskaplig kompetens på systemnivå. Berörda myndigheter och organisationer måste utarbeta en plan för säkerställande av kompetens- och personalförsörjning i transportnäringen.
  • Kraftfulla forsknings- och innovationsmiljöer måste skapas. Vi behöver fokusera på att skapa kraftfulla forsknings- och innovationsmiljöer som är internationellt konkurrenskraftiga, bland annat genom att använda riktade och behovsstyrda program som bas för transportforskningen.
  • Transport 2030 pekar på behovet av ett politiskt ledarskap med tydligare fokus på forskning och innovation.

I ett transportpolitiskt perspektiv är tjugo år en kort period. För att kunna nå uppsatta mål krävs åtgärder nu. Resurser måste frigöras för forsknings- och innovationsarbete samt för satsningar på utveckling och underhåll av infrastrukturen.

De storskaliga demonstrationsprojekten måste stödjas och samordnas. Styrmedel och stimulansåtgärder måste utvecklas för att mobilisera aktörer. Vi måste snarast stärka vårt deltagande i transportsamarbetet inom EU. Detta arbete måste bygga på en nationell strategi.


Läs online  Ladda ner PDF