Universitets- och högskolestyrelser – utmaningar och utvecklingspotential

Styrelsen är ett lärosätes högsta beslutande instans. Dess mandat, ansvar, storlek, sammansättning och arbetsformer kan dock variera högst avsevärt internationellt. Under de senaste två decennierna har stora förändringar skett avseende ledning och styrning av svenska lärosäten. Trots detta fungerar styrelserna ungefär som tidigare och utan några större förändringar avseende sammansättning, antal ledamöter, ansvar och befogenheter. 

Inom projektet Utsiktsplats forskning har styrelser för universitet och högskolor studerats från olika utgångspunkter. Huvudsyftet har varit att undersöka hur styrelserna skulle kunna fungera bättre än i dag.

Akademiska verksamheter är i hög grad internationella och jämförelser med förhållanden i andra länder är viktiga. I denna rapport, och i en underrapport, redovisas också hur lärosätens styrelser fungerar vid ett antal utländska lärosäten. Vissa jämförelser med styrelser vid svenska forskningsinstitut presenteras också.Läs online  Ladda ner pdf

 

Regeringen har uppmärksammat styrelsefrågan och huvuddelen av de förslag som presenterades i oktober 2015 av den så kallade ledningsutredningen och den proposition som följde i mars 2016 angående främst hur styrelser ska nomineras ligger väl i linje med de slutsatser som dras i vår studie. I rapporten finns dock fler förslag till förändringar som IVAs projekt Utsiktsplats forskning anser skulle leda till ytterligare förbättringar av styrelserna vid universitet och högskolor.

Underlagsrapport (pdf)