Utmaningar för elnätet diskuterades på seminarium

Vilka drivkrafter påverkar framtidens elnät? Och hur får man till nödvändiga investeringar i nätet? Det var några frågeställningar som diskuterades under Energikommissionens seminarium om energiöverföring. 

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, var en av talarna vid Energikommissionens seminarium i oktober om energiöverföring. 

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH och deltagare i Vägval el, samtalar om smarta elnät med Per Eckemark från ABB.

Frågor om överföring hamnar ofta i skymundan när man diskuterar framtidens elsystem konstaterade energiminister Ibrahim Baylan i sitt inledande anförande. Men god nätkapacitet är en viktig fråga, sade ministern, och den lär öka i betydelse med ökande andel väderberoende elproduktion i systemet som vind- och solkraft. 

Det stora intresset att uppföra nya vindkraftverk ställer redan idag krav på investeringar i nya nät. Det konstaterade de båda generaldirektörerna Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät och Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen. Allt fler privatpersoner och kommuner vill att nya ledningar ska grävas ner i marken. Mikael Odenberg framhöll att nya stamnätsledningar – bortsett från några mil i taget – emellertid måste vara luftburna, både av tekniska och ekonomiska skäl.

Intresset för ny vindkraft bidrar också till långa handläggningstider för tillstånd. Annika Viklund, chef för Eldistribution på Vattenfall, efterlyste effektivare tillståndsprocesser och menade att både Energimarknadsinspektionen och nätbolagen kan bidra. Enligt Anne Vadasz Nilsson arbetar Energimarknadsinspektionen för att korta handläggningstiderna, bland annat genom att digitalisera tillståndsprocessen och genom att sätta upp mål i verksamhetsplanen för hur många ärenden man ska klara av. 

Urbanisering är en viktig drivkraft som påverkar nätbolagen redan idag. Henrik Bergström, Ellevio, diskuterade hur bolagen ska kunna ta betalt i en framtid med växande städer, där glesbygden samtidigt avfolkas och tappar i betalningsförmåga. Han synliggjorde två extrema vägval för framtida prissättning: ett enhetligt nätpris för hela Sverige eller ett helt individualiserat pris – och konstaterade själv att bolagens val sannolikt blir något däremellan.

Framtidens teknik – i form av smarta elnät, smarta hem, flexibel energianvändning och prosumenter, som inte bara konsumerar el utan också skickar ut ett överskott på nätet – är delvis redan här men ännu bara i sin linda. Flera föredragshållare vid seminariet deltar också i Vägval el. Exempelvis Alf Larsen, E.ON, Lina Bertling-Tjernberg, KTH,samt Bo Normark, Vägval els ordförande, som agerade både talare och samtalsledare. Bo Normark talade om den snabba prisminskningen på batterier, som inom något decennium sannolikt också kommer att bidra till förändrade användarmönster. 

Per Eckemark berättade om ABB:s arbete för att utveckla elnätet, både i Sverige och övriga världen.  Han gav åhörarna och kommissionen ett betryggande besked: tekniken för smarta elnät,  kraftelektroniken som möjliggör ökad styrning av nätet, är redan här!

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi, konstaterade i sitt anförande att vi befinner oss i en brytningsperiod. Många nätbolag överväger sin framtida strategi: som passiv operatör eller som en mer aktiv aktör som erbjuder olika typer nättjänster. Oavsett bolagens framtida inriktning ville hon från politiskt håll, med en tydlig syftning mot Energikommissionens ledamöter, se långsiktigt stabila förutsättningar – "prio ett för nätbolag".

Samtliga presentationer från seminariet hittar du på Energikommissionens hemsida