Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avseende Fi2020/04527.
remissvar-ny-837px.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, välkomnar att lättnader föreslås i beskattningen av personaloptioner i vissa fall och tillstyrker promemorian.  IVA har i flera projekt, som Innovation för tillväxtprojekt, Innovationskraft Sverige, Attraktionskraft Sverige – spetspiloter och Svenska entreprenörskapsakademien, behandlat utmaningarna med incitament.

Förslaget utvidgar gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas till 150 och sätter gränsen för omsättning eller balansomslutning till 280 miljoner kronor.

IVA anser dock att det finns utrymme för ytterligare lättnader som kan underlätta för nystartade företag att växa. En ökning av personaloptioners användning kan på ett positivt sätt gynna svenska tillväxtbolag och bidra till ekonomins tillväxt.

Läs hela remissvaret.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31