Våra viktigaste valfrågor - artikel i DI Debatt

Vi anser att partierna inför valrörelsen 2014 måste prioritera åtgärder för att lösa ungdomsarbetslösheten, den bristande matchningen på arbetsmarknaden och företagens kompetensförsörjningsproblem. Det skriver Leif Johansson, Björn O Nilsson, Jan-Eric Sundgren, Tomas Billing, Anders Nyrén och Rune Andersson.

Det är 18 månader kvar till valet 2014. Men vi hävdar att politikerna redan nu måste koncentrera sig på de viktigaste frågorna får Sveriges framtid. Valet måste handla om lösningar för att skapa långsiktiga kunskapsjobb i Sverige. Vi vill lyfta fram två utmaningar som måste få en central plats i debatten:

Ungdomsarbetslöshet och kompetensförsörjning. Det är anmärkningsvärt att som Sverige samtidigt ha 24,8 procents ungdomsarbetslöshet och ett näringsliv som är rejält oroligt över hur man ska klara ett framtida kompetensbehov. Denna paradox måste lösas. Vi vill därför i större utsträckning än i dag förmå ungdomar att välja utbildningar som ger den kompetens som är eftertraktad också på morgondagens arbetsmarknad.

Vassare innovationsförmåga i tuffare internationell konkurrens. Näringslivet i Sverige måste fortsätta att förnya sig för att möta en hårdnande global konkurrens. För att klara detta måste vi stimulera till ökad entreprenörsanda och innovationskraft.

För att bidra till att avvärja hotande ungdomsarbetslöshet och kompetensbrist hos företagen vill vi bidra till att fler unga genomgår en ingenjörsutbildning. Behoven blir snart akuta: SCB uppskattar enligt ny statistik att det 2030 kommer att saknas så många som 30 000 ingenjörer.

Ett steg i arbetet för att matcha ungdomar på väg mot arbetsmarknaden med industrins kompetensbehov är Tekniksprånget. Projektet, som ursprungligen är ett initiativ från Industrivärden och Nordstjernan, erbjuder avgångselever från natur- och teknikprogrammet på gymnasiet möjlighet till fyra månaders betald praktik med kvalificerad handledning på ett teknikintensivt företag.

Redan i projektstarten förra året välkomnade Ericsson, lBM, NCC, Ramirent, Sandvik, SCA, SSAB, Vattenfall och Volvo unga framtida ingenjörer. Många fler företag behövs emellertid, för att vara med och ta till vara på den unika möjligheten att bygga långsiktiga relationer med morgondagens talanger.

IVA anser att partierna i valrörelsen 2014 måste prioritera åtgärder för att hitta lösningar på ungdomsarbetslöshet, bristande matchning på arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsproblem hos företagen. Tekniksprånget – som till stor del finansieras av regeringen – kan här inspirera, breddas och användas som modell även i andra sammanhang.

Vi måste även låta oss inspireras av andra pågående initiativ och hur andra länder arbetar med dessa frågor. Här kan nämnas bland annat Tyskland, där man med stor framgång sedan lång tid tillbaka tillämpar ett system med lärlingsutbildningar. Ett sådant system kan sältas i verket på bred front även i vårt land.

Parallellt med arbetet för att förbättra möjligheterna för unga på arbetsmarknaden bör Sverige fortsätta med åtgärder för att främja förnyelse, innovation och entreprenörskap. Just nu genomför IVA inom ramen för projektet Innovationskraft Sverige en rad möten över hela Sverige, i nära samarbete med regionerna. l de intensiva diskussionerna har vi kunnat urskilja några områden där förväntningarna på handling är extra stora.

Således måste skatteregler ändras så att de uppmuntrar entreprenörskap och utövande av aktivt ägande – annars hotar brist på riskkapital. Det måste också bli lättare för växande företag i hela Sverige att snabbt och enkelt hitta rätt rådgivare. Och slutligen måste vi öka andelen av de totalt över 600 miljarder kronor som årligen spenderas i offentliga upphandlingar till att bli innovationsupphandlingar, där nya lösningar efterfrågas.

Med bara 18 månader kvar till valet börjar det bli viktigt för partierna att identifiera viktiga samhällsutmaningar – och ta fram konkreta lösningsförslag. IVA har under lång tid arbetat med dessa frågor och Tekniksprånget och Innovationskraft Sverige är två exempel. Nu förväntar vi oss verkligen att dessa idéer tas tillvara, utvecklas och lyfts upp av våra politiker i den kommande valrörelsen.

Låt oss hoppas att valet 2014 kommer att handla om lösningar för att skapa långsiktiga och riktiga kunskapsjobb i Sverige. Vad kan vara viktigare for landet? Här kan kortsiktiga vallöften knappast hjälpa.

LEIF JOHANSSON
Preses, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, lVA

BJÖRN O NILSSON
Vd, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

JAN-ERIC SUNDGREN
Styrgruppsordförande Tekniksprånget, direktör i börsnoterade Volvo med ansvar för samhälls- och miljöfrågor

TOMAS BILLlNG
Initiativtagare Tekniksprånget, vd, Nordstjernan

ANDERS NYRÉN
Initiativtagare Tekniksprånget, vd, Industrivärden

RUNE ANDERSSON
Styrgruppsordförande Innovationskraft Sverige, grundare och styrelseordförande, Mellby Gård


Läs på DI.se