Värna den småskaliga vattenkraften

Den småskaliga vattenkraften är viktigt i energiomställningen. Att riva små dammar kan dessutom påverka grundvattennivån med negativ inverkan på kulturmiljön, och medföra ökade kväveutsläpp som bidrar till övergödning, konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i sitt remissvar till regeringens promemoria vattenmiljö och vattenkraft.
shutterstock_566606554-1200px.jpg

IVAs remissvar utgår från Energiöverenskommelsen från juni 2016 som lägger fast att vattenkraften spelar en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning. 

En betydande del av småskalig vattenkraft finns i södra Sverige och har därmed högst elproduktion vintertid, till skillnad från de större norrlandsälvarna som har högst produktion under vårens snösmältning. Den ger alltså el även vindstilla dagar under den kalla och mörka årstiden.

Vattenkraft bidrar inte bara med energi utan också med effekt, och det gäller även den småskaliga vattenkraften. I elområde 4 (södra Sverige) förväntas vattenkraften producera hela 17 procent av effekten när belastningen är som störst under vintern.

– Det är nödvändigt att värna även de små vattenkraftverken, säger Karin Byman, energiexpert på IVA. De har en viktig funktion i omställningen till ett leveranssäkert och förnybart elsystem, i synnerhet i södra Sverige. 

Att ta bort småskalig vattenkraft behöver inte vara positivt för miljön – tvärtom. Att riva dammar kan påverka grundvattennivå och medföra ökade kväveutsläpp till omkringliggande vatten och bidra till övergödning, och i enskilda fall även skada den biologiska mångfalden. Därtill ingår vattenkraftverken ofta som en del av kulturmiljön.

Sammanfattningsvis så menar IVA att regeringens förslag:

  • hotar små vattenkraftverk som i dag har tillstånd utan tidsbegränsning,
  • inte förenklar prövningssystemet för befintliga vattenkraftverk,
  • saknar förslag till regler som stimulerar ökat uttag av effekt från befintliga vattenkraftverk
  • bör revideras i syfte att uppfylla intentionerna i Energiöverenskommelsen och klimatlagen

Det föreslagna moratoriet för kravet att söka tillstånd i väntan på planenlig prövning är välkommet. Dessutom är statens överenskommelse med vattenkraftbranschen, Vattenkraftfinansieringen, värdefull.

Läs IVAs remissvar på vattenmiljö och vattenkraft

Kontakt

För fler kommentarer av IVAs energiexpert Karin Byman, kontakta pressansvarig Samira Zayane.

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42