VD-ORD: Bra tillfälle visa att Sverige är ledande

Covid 19-pandemin stängde på kort tid ned nationer över hela världen. Människors vardag förändrades mer eller mindre över en natt. Familjer drabbades när anhöriga insjuknade. Samtidigt kunde vi i Sverige se många exempel på praktisk solidaritet mellan människor, och en oerhört snabb omställning till en digital vardag på många arbetsplatser.
tuula_orange_portalparagraf

Vi börjar nu skönja en normalare vardag. Men det nya normala blir inte det gamla, krisen har inneburit förändringar som kommer att bestå. Många bidrar till arbetet att analysera och föreslå hur Sverige ska komma ur krisen. IVA gör det genom projektet ”Hållbar nystart för Sverige”. Vår utgångspunkt är att de stora utmaningar Sverige hade innan coronakrisen finns kvar. När vi nu tvingas starta ekonomin på nytt, låt oss göra det genom att kraftfullt ta tag i de reformer som vi redan tidigare planerat för att göra Sverige starkare i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Mest akut är självklart att hjälpa människor som drabbas av permitteringar och uppsägningar till nya jobb. Vi måste sätta fart på att snabbt utbilda många som behöver nya kunskaper. Krisen tvingade landets universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsanordnare att efter bara någon vecka börja leverera utbildningar på distans. Nu gäller det att ta med sig goda erfarenheter från den snabba digitaliseringen till att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen. Det behövs också snabbt nya former av kompletterande utbildningar och policyer för livslångt lärande. Ett flertal arbetsgrupper inom regeringens samverkansprogram har redan påbörjat detta arbete. Behovet av praktik fortsätter att vara stort. Vi kan själva se det i söktrycket till Jobbsprånget som ger nyanlända med högre utbildning praktik och i Tekniksprånget som ger unga chansen att prova på ingenjörsyrket.

För att inte ekonomin ska skadas satsar Sverige just nu stora offentliga medel för att hantera den akuta fasen av krisen. I IVA-projektet understryker vi vikten av att satsningarna för ombyggnad sker på ett sätt som underlättar att nå våra långsiktiga hållbarhetsmål. Den ambitiösa visionen av ett fossilfritt Sverige 2045 är fortfarande högst aktuell. Låt oss bygga vår framtida konkurrenskraft på att genomgående göra vår produktion klimatneutral. Det kommer att finnas stor efterfrågan på klimatanpassad teknik i alla delar av världen och Sverige har en bra grund för det sedan länge. Ett bra exempel på svensk teknikutveckling är Hybrit-projektet, för koldioxidfri stålproduktion, som kan komma att radikalt förändra en hel bransch. 

Omställningen kräver stora forskningsinsatser och bra samverkan mellan forskning och näringsliv. För IVA är det naturligt att understryka behovet av kunskap för att ta fram ny teknik som är grunden för nya innovationer. I tidigare kriser har anslag till forskning i många länder ofta skurits ned. Sverige har inte gått den vägen utan i över tio år ökat finansiering till forskning och utbildning. Från projektet ”Hållbar nystart för Sverige” kommer vi uppmana regeringen att även nu helt enkelt orka hålla i och se till att vi behåller våra goda förutsättningar för forskning.

I höst ska forskningsminister Matilda Ernkrans presentera nästa forskningspolitiska proposition som även omfattar innovation. Det är ett bra tillfälle för regeringen att visa att Sverige är en ledande kunskapsnation och att den positionen ska försvaras. Forskning är inte bara väsentlig för att lösa den akuta krisen utan en nödvändig investering för framtiden.