Vd-ledare: Vi behöver alla talanger för att klara global konkurrens

Det här är min första ledare som stolt vd för IVA. Under den första tiden har jag fått en bra introduktion och fin inblick i verksamheten av kollegor på kansliet, arbetsgrupper och IVAs avdelningar.
tuula_small_size

Jag kan direkt konstatera att IVA är en ambitiös och mycket väl fungerande orga­nisation, tack vare gediget arbete och stort engagemang av mina företrädare. Björn O. Nilsson har generöst delat med sig av sin kunskap och under hösten introducerat mig i sina nätverk. Stort tack till honom.

I dag är vår värld mycket turbulent och osäker, gamla och helt nya utmaningar ska lösas. IVA arbetar med vetenskap, kompetens och teknik för att tackla svåra frågor. Vilka är då vår tids stora utmaningar som kan sätta vår framtida konkurrenskraft ur spel? Utan tvekan är digitalisering en sådan kraft, en fan­tastisk chans, men samtidigt ett hot om möj­ligheterna inte tas tillvara. IVA:s nystartade projekt ”Digitalisering för ökad konkurrens­kraft” samlar krafterna för att digitaliseringen ska kunna skapa maximal samhällsnytta. Det rör frågor som kompetensförsörjning, infrastruktur, säkerhet och integritet.

IVA har även flera nyaprojekt i startgro­parna när det gäller innovation och entre­prenörskap. Vi fortsätter att ställa frågan om vad forskare inom akademi och industri kan göra tillsammans för att kommersialisera tidiga frön till innovationer. Denna fråga var i centrum även på mitt tidigare arbete som rektor för Aalto-universitet. Där ledde det till en ökning av kvantitet och kvalitet i samar­betet mellan universitet och näringsliv. När vi förutsättningslöst och långsiktigt samlar krafterna kring gemensamma utmaningar, lär vi av varandra och inspireras till nytt tän­kade och kreativa lösningar. Som bäst flyttar vi tillsammans forskningsfronten framåt.

Utbildning och integration tillhör sådana globala utmaningar som ständigt kräver nytänkande och praktiska lösningar. IVA:s praktikprogram Tekniksprånget syftar till att öka ungdomars, och särskilt unga kvinnors, intresse för vetenskap och teknik. IVA arbetar för ett jämställt arbetsliv där kompetensen hos kvinnor och män respekteras på lika vill­kor. Även mångfald är viktigt på arbetsmark­naden. Vi behöver alla talanger för att klara av den globala konkurrensen. IVA- programmet Jobbsprånget har framgångsrikt matchat nyanlända akademiker med arbetsmarkna­den. Hela 75 procent av dem som gått genom programmet har fått jobb.

IVA är världens äldsta ingenjörsveten­skapsakademi och fyller snart 100 år. Vi förbereder för fullt, både för ett vetenskap­ligt program och för festligheter under jubileumsåret 2019. Samtidigt introducerar IVA två framtidssatsningar: Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framti­den. Oavsett samhällssektor är vår konkur­renskraft helt beroende av genomgående excellens i utbildningssystemet; hela vägen från förskola till universitet och livslångt lärande. Lika så kommer nyföretagandet att vara viktigt för att vitalisera och stärka industrin. Nya jobb kommer att skapas och ersätta traditionella industrijobb.

Samtidigt som vi firar historiska framgång­ar, måste vi blicka fram mot nästa hundra år. I vår börjar vi arbetet med att förnya IVAs stra­tegi och jag hoppas på ett brett engagemang såväl från akademien som från våra nätverk. Önskar alla god jul och gott nytt år!

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71