VD-ORD: Globala utmaningar kräver globalt samarbete

När pandemin bröt ut i våras spådde många globaliseringens snara död. Och visst kunde vi på kort sikt se ett ökat nationellt fokus och protektionistiska strömningar. Samtidigt visar pandemin hur viktigt det är att länder tillsammans arbetar för att lösa globala problem. Internationella forskargrupper och multinationella läkemedelsföretag har samarbetat och på rekordtid tagit fram vaccin mot covid-19. Och när det efterlängtade vaccinet ska distribueras, sker köpen och fördelningen mellan länder genom internationella avtal.

IVAs vd Tuula Teeri

Internationellt samarbete är en förutsättning för att klara globala kriser och samhällsutmaningar. Klimatet är vår tids ödesfråga. Konsekvenserna av det allt varmare klimatet drabbar hela världen. Inget land kan skydda sig genom enbart lokala lösningar. När det gäller att nå FNs klimatmål är vår förmåga att använda vetenskap och teknik avgörande. Vi kan bara lyckas om vi samarbetar, och det över alla gränser. Hållbar teknikutveckling och innovation måste gynna fler, i alla regioner och i alla länder.

IVA insåg tidigt vikten av global utblick. Redan 1945 skickade IVA teknikspanare till USA. Uppgiften var att knyta kontakter och bevaka nyheter inom vetenskap och teknik. Det blev starten på ett omfattande nät av tekniska attachéer runt om i världen, en verksamhet som finns kvar än idag. IVA är en aktiv deltagare i samarbeten med teknikvetenskapliga akademier runt om i världen. Genom vårt deltagande kan vi både lära av andra men också bidra till vetenskapligt ledarskap för att hantera vår tids globala utmaningar. När politisk diplomati svajar, och samarbeten mellan länder och regioner försvagas, blir kunskaps- och vetenskapsdiplomati allt viktigare. Här har oberoende och kunskapstunga akademier som IVA en viktig roll att spela.

IVA är världens första ingenjörsvetenskapsakademi och har genom åren stöttat uppbyggnaden av en rad nationella akademier runt om i världen. Dessa akademier har byggt allt starkare internationella nätverk som nu tillsammans påverkar samhällsutvecklingen genom kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och vetenskaplig rådgivning. Förtroendet för vetenskapliga akademier är stort, till exempel bygger EU-kommissionens policyarbete på en mekanism med en grupp vetenskapliga rådgivare som i sin tur anlitar de europeiska vetenskapsakademiernas kompetens i sitt arbete. Akademiernas breda och djupa kunskap och inbyggda oberoende och integritet är grunden till denna stora tillit.

Euro-CASE – med 23 europeiska teknikvetenskapliga akademier – är IVAs viktigaste internationella nätverk och har bidragit till flera viktiga beslut som fattats av EU-kommissionen. Ett exempel är GDPRs tillkomst som påverkades starkt av akademiernas inlaga om cybersäkerhet. Ett annat exempel är EUs strategi för ett klimatneutralt energisystem. Den bygger också på rådgivning från akademierna. När vi nu förbereder oss för tiden efter pandemin, kraftsamlar Euro-CASE för att lyfta frågor kring digitalisering, energiförsörjning och utbildning. Nätverkets nästa årskonferens, i London 2021, heter “Building Back Better” och ska fokusera på hur Europa bör hantera den ekonomiska uppbyggnaden efter pandemin, samtidigt som vi kraftfullt måste fortsätta arbetet med att nå våra klimatmål.

Vi närmar oss ett årsskifte och är på väg att lägga ett år, präglat av coronapandemin, bakom oss. Det är mörkt i december. Men efter helgerna kan vi se fram emot ett nytt år och ljusare tider med vaccin och en hållbar omstart.