Vem leder dansen när politik och näringsliv utvecklar Framtidens goda stad?

IVAs Kungliga Teknikresa gick i år till Skåne. Under ett seminarium på inkubatorn Minc i Malmö presenterades rapporten Idédriven stadsutveckling – Positiva utvecklingsspiraler, som var den fjärde skriften från projektet Framtidens goda stad.

Med avstamp i sju exempel på framgångsrik stadsplanering lyfts fyra framgångsfaktorer fram som särskilt betydande. Fredrik Lagergren, som varit ordförande för gruppen, inledde och levererade följande budskap:

  • Underskatta inte vikten av en tydlig vision om hur staden eller stadsdelen ska se ut och fungera. Den här visionen måste spridas och gillas av alla de som ska vara med och genomföra förändringen, annars blir det svårt och kommer att ta lång tid och kosta mer.
  • Lägg tid på att göra en bra bakgrundsanalys. Med det menas att platsens historia och det som är unikt måste utgöra grunden.
  • Även om vi är duktiga på att planera vet vi aldrig hur framtiden kommer att bli. Därför måste osäkerhetshantering vara med i processen så att det finns flexibilitet för det okända.
  • Allt detta sätter fokus på ledarskapets betydelse. Vem sitter på ledarskapet över stadens utveckling? Det kan vara enskilda eldsjälar inom politik eller näringsliv, men andra aktörer måste också vara med. Och för att få långsiktighet är det nog så att det är politiken som måste leda.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, underströk vikten av att arbeta med en gemensam vision. I Malmö har man arbetat med en ny vision under tre år i en bred process. Hon underströk att staden ständigt förändras och att det i Malmö ska finnas en kultur där man ska våga att gå längre, och att det ska vara tillåtet att också misslyckas då och då. Hon lyfte också upp FNs globala hållbarhetsmål som bara kan uppnås om de blir genomförda på lokal nivå. Katrin betonade också att Malmö inte byggs från stadshuset, utan att det är alla 25.000 medarbetare som bygger staden. Men det är det politiska ledarskapet som håller ihop det hela och som måste hålla tempot uppe.  

Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter, har arbetat med omvandlingen av ett större kvarter i centrala Stockholm. Han berättade att de under tre års tid frågade runt 150 företag vad de efterfrågade och ville se i det nya kvarteret. Att ha en bra och förtrogen dialog med politiker och tjänstemän inom staden har också varit en av nycklarna till framgång. Enligt Mats har detta hjälp till att förverkliga AMFs ambitioner som är ”att utveckla stadsrum där folk vill vara”. Och på tal om ledarskap och eldsjälar menade Mats att det inte räcker med en ledare. För att lyckas måste alla de 1500 personer som under åren arbetat med omvandlingen av city vara eldsjälar.

Avslutningsvis reflekterade IVAs nya vd Tuula Teeri. Som rektor för Aalto-universitetet i Helsingfors har hon varit med om att slå samman tre universitet med olika discipliner till ett. Där har en gemensam vision och starkt ledarskap varit avgörande. Men också hur det nya campuset utformas för att stödja möten, interaktion och kreativitet. Den kreativa miljön måste stöttas av den byggda. Egentligen måste de gå hand i hand. Precis som när politiken och näringslivet dansar i takt.  

 

Läs rapporten Idédriven stadsplanering - positiva utvecklingsspiraler här.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53