Vem ska göra vad? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

Svensk högre utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Enligt den norm som är vanlig i Europa ska det finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning, ofta refererad som ”den Humboldtska principen”. Det har många gånger beskrivits som det som särskiljer högre utbildning från annan utbildning.

Syftet med det här uppdraget har varit att dels konceptuellt utveckla förståelsen av vad forskningsanknytning är och kan vara, dels att genom en empirisk studie belysa och diskutera hur forskningsanknytningen faktiskt ser ut i dagens högskolelandskap. Det handlar bland annat om hur arbetsfördelningen ser ut mellan olika lärosäten och mellan olika kategorier i den akademiska personalen.

En central ingång till problematiken är hur resurssystemen för utbildning respektive forskning är konstruerade både på institutionell och på individuell nivå. En annan viktig utgångspunkt är karriär- och incitamentsstrukturerna, såväl för lärosäten som för högskoleanställda.

Den problematik som specificeras är en nyckelfråga för den svenska högskolesektorn; den är också global till sin karaktär. Alla nationella system för forskning och högre utbildning har att ta ställning till hur relationen mellan kärnuppgifterna ska se ut för att kvaliteten i var och en ska bli så hög som möjligt. Vi har därför genomfört studien i ett internationellt jämförande perspektiv.


Läs rapporten  Ladda ner PDF