VD-ORD: Vi behöver arenor där företag och forskning kan mötas

För en kunskapsintensiv ekonomi som den svenska är det livsnödvändigt att näringslivet drar nytta av forskningsresultaten från lärosäten. Glädjande nog ökar intresset både från företag och högskola att samverka.
tuula_small_size

Men att samverka framgångsrikt är inte alltid enkelt. Det är två skilda kulturer som möts. Drivkrafterna är olika. För företag är målet framgångsrika affärer i nutid. Forskaren inspireras av och meriteras för nya uppfinningar som i många fall kommer att komma till nytta i samhället om mycket lång tid. Lyckad samverkan mellan forskare och näringsliv förutsätter att parterna förstår och accepterar dessa olika tidsperspektiv, och att politiken erkänner samverkan som en uppgift som kräver resurser utöver de för forskning och utbildning.

I början av februari presenterar professor Pam Fredman den så kallade Styr- och resursutredningen (Strut) om den högre utbildningen. Förhoppningarna är stora att utredningen ska innehålla nödvändiga förslag om en finansieringsmodell som belönar insatser inom ramen för den tredje uppgiften i mycket större utsträckning än i dag.

Nyttiggörande av forskning är långt mer än kommersiella produkter. Många offentliga tjänster och processer behöver utvecklas genom forskningssamverkan. Men även här är dagens incitament för svaga för att lärosätena med kraft ska ta sig an denna angelägna uppgift.

Ofta ser vi nyttiggörande i ett för smalt perspektiv. Många gånger glömmer vi den kanske viktigaste förmedlaren - studenterna. Poängen med högre utbildning är att den utgår från de färskaste forskningsresultaten och nyaste kunskapen. Den tar nyexaminerade ingenjörer och andra experter med sig i arbetslivet.  Det är därför viktigt att svenska lärosäten, i praktiken, lyckas införa undervisning som ett viktigt uppdrag för alla professorer – speciellt för dem vars forskning ligger i framkant.

Industridoktorander är ett annat sätt att låta forskningen spela en roll i företags vardag. Stora företag är vana att arbeta med industridoktorander. Däremot har små och medelstora företag sällan den mottagarkapacitet som krävs. Därför behövs ekonomiskt och annat stöd för att skapa förutsättningar för samarbete mellan mindre företag och universitet och högskolor.

Men ökad samverkan och ökat nyttiggörande kräver mer än resurser och incitament. Det behövs också inspiration genom goda exempel och platser där forskare och företag kan mötas. Även analyser för att förstå framgångsfaktorerna är nödvändiga.

Genom IVA:s projekt Research2Business är vi i början av att söka svar på de viktigaste frågorna och skapa en arena för att stimulera samverkan inte minst genom att visa på goda exempel. Den 20 mars gör vi hela IVA-huset till en spännande mötesplats för forskare och företag i form av R2B Summit. Just nu är vi i full gång med att hitta de mest spännande forskarna och forskargrupperna som arbetar med någon aspekt av digitalisering. Har du tips? Tveka inte att kontakta IVA.

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71