Yttrande över Betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar.jpg

IVA välkomnar Rydstads övergripande inriktning att stärka det privata riskkapitalet (med fokus på finansieringsfaser och områden där det privata kapitalet är tunt) och att i övrigt tillföra mer resurser till områden där det fortfarande finns klara brister och en naturlig roll för staten att agera.

Det gäller demonstrationsfonden och mjuka finansieringsinsatser i företags utmanande uppstartsfaser. Även en garantifacilitet till förmån för banker kan vara ett bra instrument, men det är oprövat, och kommer att vara ett parallellt verktyg till de högrisklån som f n ges via Almi Företagspartner och Norrlandsfonden.

IVA noterar också att flera av utredningens förslag har en när koppling till förslag tidigare lämnade av IVA i samband med projektet ”Innovation för tillväxt”.

Slutligen konstaterar vi att etableringen av FondInvest måste vara ett långsiktigt åtagande där det även är viktigt att snabbt komma igång med implementeringen då denna etableringsprocess kommer att vara både komplicerad och tidskrävande.


Läs hela remissvaret

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84