Yttrande över betänkandet från Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar här sitt yttrande.
remissvar-ny.jpg

IVAs synpunkter avser framförallt förslagen rörande kvalificerade personaloptioner och därtill kopplat regelverk. Förslaget om kvalificerade personaloptioner är enligt IVAs mening ett steg i rätt riktning, men då tillämpbarheten är kraftigt inskränkt så måste förslaget ses som otillräckligt. IVA avstyrker därför utredningens förslag i dess nuvarande utformning.

Läs remissvaret i sin helhet här.