Yttrande över betänkandet från Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Fredag 1 juli 2016

remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar här sitt yttrande.

IVAs synpunkter avser framförallt förslagen rörande kvalificerade personaloptioner och därtill kopplat regelverk. Förslaget om kvalificerade personaloptioner är enligt IVAs mening ett steg i rätt riktning, men då tillämpbarheten är kraftigt inskränkt så måste förslaget ses som otillräckligt. IVA avstyrker därför utredningens förslag i dess nuvarande utformning.

Läs remissvaret i sin helhet här.