Yttrande över betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningen (U2017:10)

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Övergripande anser IVA att utredningen på ett förtjänstfullt sätt belyser problemen om oredlighet inom forskningen, något som onekligen har kommit i blickfånget under senare tid. IVA anser att de förslag som formuleras generellt sett är positiva.

Något som  också är viktigt att analysera är vad i forskningssystemet som ger upphov till forskningsfusk och oredlighet i forskningen. Även om forskning alltid ska bedrivas på ett öppet, transparent och korrekt sätt så kan det finnas förhållanden och drivkrafter som resulterar i en ökad risk för oredlighet.

Det är av yttersta vikt att forskningen och forskarna i Sverige även framgent åtnjuter ett stor förtroende hos befolkningen och de åtgärder som utförs bör vara riktade mot att både förebygga och identifiera oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed. Forskningsutförarna bör i flera fall öka sina insatser för att främja ett etiskt förhållningssätt inom forskningen  De bör också åläggas ett ansvar för att säkerställa att resultat och metoder dokumenteras på ett tillfredställande sätt och att de därefter förvaras under minst 10 år, liksom att alla nödvändiga tillstånd finns och att regelverk efterlevs.

Det nya systemet och de nya processerna får dock inte framstå som ett alltför ”hårdhänt kontrollsystem”. Ett alltför starkt kontrollsystem skulle kunna medföra att en kultur mer präglad av en ”rädsla” för att göra fel uppkommer, vilket knappast är gynnsamt. Åtgärder för att stärka en forskningskultur präglad av ett etiskt förhållningssätt och god forskningssed kombinerat med ett kontroll- och utredningssystem vid misstänkt oredlighet torde vara rätt väg att gå.

Läs IVAs remissvar på oredlighetsutredningen.