Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (U2017:50)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat betänkande och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ser positivt på att en utredning om personuppgifter för forskningsändamål har genomförts. Mycket forskning innefattar individer och det är av största vikt att dessas integritet värnas samtidigt som det är centralt att forskningen ges möjlighet att använda detaljerade individdata. Sådana data kan handla om persondata av mer generell art men också om detaljerad information om genomet eller annan klinisk information.  Exempelvis inom klinisk forskning liksom för kliniska kvalitetsregister, biobanker och annan informatik är ovanstående av största vikt, och blir allt viktigare. 

Det finns således anledning att säkerställa att lagstiftningen både ger ett adekvat skydd för individer som deltar i forskning och ger Sverige världsledande villkor för forskningen. Detta ser vi som centralt för att behålla och stärka Sveriges position inom bland annat klinisk forskning och kliniska prövningar.

Läs remissvaret.