Yttrande över betänkandet SOU 2015:75 ”En rymdstrategi för nytta och tillväxt”. U2015/04354/F

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avger härmed sitt yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande. Akademien instämmer i stort med utredningens bedömning med ett stort undantag gällande frågan om bemannad rymdfart. Akademin vill här peka på att frågan om Sveriges deltagande i bemannad rymdfart bör utredas.

Läs remissvaret i sin helhet här.