Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (U2015:92)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar.jpg

IVA anser att utredningen ger en god överblick över universitets- och högskolesektorns ledningsstrukturer och problematik, samt har utfört en omfattande kartläggning av lärosätena och en internationell omvärldsanalys. Betänkandet påvisar på ett förtjänstfullt sätt att linjestyrning och kollegiala processer inte bör ses som motsatser utan är komplementära. Utredningen ger många goda förslag.

Utredningen poängterar att mycket, men inte allt, av de policyförändringar som är nödvändiga rör processer som enligt den nuvarande Högskolelagen och Högskoleförordningen ägs av lärosätena. Därmed faller ett stort ansvar på dessa att utföra viktiga förändringar.

IVA välkomnar och stödjer de flesta av de väl avvägda och genomtänkta förslagen. Nedan kommenteras förslagen i den ordning de framförs i betänkandet.  

Läs remissvaret i sin helhet här.