Yttrande över Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (rapport 2015:35)

Fredag 14 oktober 2016

remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar här sitt yttrande.

IVA anser att frågan om byggprocessens klimatpåverkan är viktig och att det är bra att Boverket har analyserat kunskapsläget och tagit fram förslag på informationsinsatser. IVA tycker att det är viktigt att Boverket fortsätter att följa forskningen inom klimatområdet och anpassar åtgärderna efter ny kunskap. 

Läs remissvaret i sin helhet här.