Yttrande över Energimyndighetens rapport ”Havsbaserad vindkraft” (Dnr M2015/2349/Ee)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar.jpg

Sammanfattning

IVA anser, givet det uppdrag Energimyndigheten fått, att rapporten är välskriven och strukturerad, samt beskriver förutsättningar och alternativ på ett utförligt och bra sätt.

Med hänvisning till uppdraget är det IVAs uppfattning att utifrån ett rent energiperspektiv finns det ingen anledning att införa ett separat stöd för havsbaserad vindkraft. I rapporten framgår också att havsbaserad vind kan sänka marknadspriset på och därmed minska investeringar inom elcertifikatsystemet. Kortsiktigt är detta ur energisynpunkt ineffektivt.

IVA delar dock Energimyndighetens slutsats, att om ett separat stödsystem skall införas så är ett driftstöd, Feed-in-premium, baserat på anbud mest lämpligt. Detta då det bidrar till att den vindkraftpark med lägsta kostnaden totalt sett byggs först.

Det finns ingenting i uppdraget eller i rapporten som belyser frågan om positiva effekter på sysselsättning och industriell utveckling. En sådan utvidgning av uppdraget hade varit positiv. IVA anser att en vision för industrialisering är ett bärande motiv för att satsa på havsbaserad vindkraft och att denna möjlighet därför bör utvecklas vidare.


Läs hela yttrandet om havsbaserad vindkraft