Yttrande över ”Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö”, Boverkets rapport 2014:32

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande:
remissvar.jpg

Generella synpunkter

IVA anser att förslaget till strategi för att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är relevant i förhållande till de forsknings- och utredningsrön som visar på vad som behövs för att kunna nå uppsatta mål för hållbar utveckling och att förbättra den fysiska byggda miljön i Sverige.

De fyra speciellt viktiga insatsområden som identifierats, hållbar samhällsplanering, bebyggelsestruktur och transporter, energi- och resurshushållning, nybyggnad och utveckling av befintlig bebyggelse tillhör alla de fysiska förutsättningarna för människors hållbara livsmiljö och är därmed väsentliga delar av ekologisk och social hållbarhet.

IVA välkomnar de åtgärder som föreslås att regeringen fattar beslut om med följande föreslagna etappmål:

”• År 2020 har den svenska planeringsberedskapen utvecklats så att myndigheternas tillämpning främjar miljökvalitetsmålens måluppfyllnad. Regionala forum har etablerats för samverkan mellan kommunala, regionala och nationella nyckelaktörer inom hållbar samhällsplanering.

• År 2020 ska minst 15 kommunala, mellankommunala eller regionala stadsmiljöavtal vara tecknade och förutsättningar till en ändamålsenlig bebyggelsestruktur finnas på plats.

• Människans livsmiljö ska vara grunden för ett hållbart byggande och byggnadsbestånd. År 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse.”

(Boverket 2014:32)

IVA välkomnar även åtgärder som medför en större andel persontransportresande med kollektivtrafik, cykel och gång. IVA noterar samtidigt att målet att minska personbilstrafiken, speciellt i tillväxtregionerna, med 10 procent inom fem år kommer att vara utmanade att nå.  

”• Ökningen i persontransportresandet i tätorter ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång så att biltrafiken minskar. År 2020 ska personbilstrafiken i tätorter ha minskat med 10 procent jämfört med 2014.”

(Boverket 2014:32)

Läs hela remissen här.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53