Yttrande över Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, anser att utredningen inte tillräckligt tydligt argumenterar för sina slutsatser, speciellt angående behovet av ett separat kärnnät. Det finns flera förslag som därför kan, och bör, ifrågasättas. 

Det primära argumentet för att bygga ett av staten kontrollerat nät, med beprövad teknik, har inte tydligt vägts mot nackdelarna. Genom ett sådant nät vill man minimera möjligheten för påverkan från andra parter men riskerar samtidigt eftersläpning i utveckling samt misslyckande med själva kontrollmekanismerna.

För- och nackdelar med en gemensam nätinfrastruktur för alla i samhället måste också beaktas för att helheten ska kunna analyseras. Potentiella fördelar såsom gemensam och snabbare vidareutveckling, robusthet med hjälp av nationell roaming och förenklad prioritering kan då ställas mot nackdelar, så att nyttan såväl för den tilltänkta brukargruppen som för samhället i dess helhet kan utvärderas.

IVA anser att en välgrundad liknande utredning gjordes i Norge, även om denna sannolikt överskattar möjligheten till inkomster vid auktion av 700 MHz-bandet. Men, även om man får mindre än hälften så mycket betalt för detta frekvensspektrum, så påverkar det inte slutsatserna i den norska utredningen. Den stora vinsten ligger i ett långt billigare ”Nödnett”-system om man köper det som en tjänst av kommersiella operatörer istället för att bygga ett separat system.

Uppfattningen är vidare att det saknas belägg för att den valda lösningen ger ett robustare och/eller mer användbart nät. Alternativa lösningar där motsvarande investeringar och driftkostnader läggs på att förstärka publika mobilnät, kombinerat med krav vid frekvenstilldelning, reglering via avtal samt subventioner, skulle enligt vår mening både öka robustheten och användbarheten. Detta gäller särskilt för blåljusmyndigheterna, men även för samhället som helhet. Vi noterar också att kraven på nätägare i den föreslagna lösningen skiljer sig från det generella säkerhetsskyddsarbete som pågår i sektorn.

Avslutningsvis vill vi nämna vår oro över den möjlighet till spårning som nämns i utredningen. Spårning sker redan idag av RAKEL-terminaler och det faktum att det saknas beskrivning i utredningen av hur denna typ av risker ska hanteras i det nya systemet är problematiskt.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06