Yttrande över M2015/03246/Kl: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

IVA noterar de föreslagna ändringarna av Europarlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Vi lämnar specifika kommentarer gällande linjär tilldelning, mekanismerna för gratis tilldelning, hantering av risken för koldioxidläckage, kompensation för indirekta koldioxidkostnader samt innovationsstöd.

Ur ett svenskt perspektiv är frågan om hantering av indirekta koldioxidkostnader av stor betydelse och vi anser att Sverige i eget intresse bör arbeta för en ändring av förslaget med innebörd att samma regler ska tillämpas inom hela EU och att finansieringen av stödet ska vara gemensamt och bidra till att lösa frågan om hur kompensationen skall finansieras, med andra ord en harmonisering på EU-nivå både vad gäller regelverk och finansiering.

I övrigt har vi inga större invändningar mot förslagen. Specifika synpunkter på delar av förslagets komponenter ges nedan.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44