Yttrande över promemorian om högskolestyrelser

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat betänkande och vill härmed framföra följande.
remissvar-ny.jpg

IVA ser det som positivt att regeringen öppnar för styrelser med färre ledamöter än dagens förordning som kräver femton ledamöter i styrelsen. Akademien anser att förslaget med elva ledamöter bör vara huvudalternativet samt att styrelsens ordförande inte ska vara anställd vid lärosätet.  IVA tillstyrker förslaget med sex externa ledamöter inklusive ordförande, samt två ledamöter vardera för lärare och studenter, och rektor. Om ett lärosäte anser sig ha behov av fler ledamöter än elva i sin styrelse bör den kunna ansöka, med tydliga motiveringar, om detta.

IVA anser vidare, i linje med slutsatserna från IVA-projektet Utsiktsplats forskning, att de kompetenser som finns i lärosätes-styrelserna är av mycket stor betydelse för högskolans utveckling. Styrelsernas strategiska betydelse bör öka och deras mandat, ansvar och arbetsformer ska vara tydligt definierade. Detta är dock endast delvis en fråga för Regeringen då mycket att ansvaret för utvecklingen vilar på lärosätena själva. 

Läs hela remissvaret här.