Yttrande över S2013/8560/FS ”Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel”

Onsdag 13 maj 2015

remissvar.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande:

Mot bakgrund av sammantagen vetenskaplig forskning som fastslår att terapeutisk effekt av homeopatiska och antroposofiska läkemedel inte går att påvisa, eller att prekliniska och kliniska studier är ofullständiga för att påvisa terapeutisk effekt tycker IVA att det är generellt olyckligt att under begreppet läkemedel alls godkänna denna typen av preparat. Bland utredningens förslag förordar IVA att man går på det av läkemedelsverket föreslagna alternativ 3 - ”Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation för samtliga godkända produkter”.

IVA understryker att också patientsäkerheten är central i denna bedömning och att Patientsäkerhetslagens krav på ’vetenskap och beprövad erfarenhet’ är särskilt viktig för att säkerställa en välgrundad information till patient om både behandlingsalternativ, effekt och riskbedömning. Det är dessutom helt centralt att riskbedömningen för homeopatiska och antroposofiska läkemedel omfattar såväl läkemedlet, som dess administrationssätt samt den kliniska tillämpningen.

Det föreslagna alternativ 3 liknar till sin utformning det förhållningssätt man har i Finland och innebär att produkterna föreslås att inte kunna godkännas med angivande av någon specifik terapeutisk indikation. IVAs klara uppfattning är att om en terapeutisk indikation önskas anges måste de homeopatiska och antroposofiska läkemedlen utan undantag genomgå och underställas samma omfattande vetenskapliga, kvalitetsmässiga och säkerhetsmässiga krav som konventionella läkemedel. 

Remissvar.