Yttrande över slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät "Planera för effektivitet" (SOU 2014 :84)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande.
remissvar.jpg

Sammanfattning

Rådets arbete har på ett förtjänstfullt sätt skapat en plattform för fortsatt arbete för utveckling av elsystemet genom utnyttjande av smarta nät. Slutrapporten ger en heltäckande beskrivning av dagsläget i utvecklingen och beskriver väl framtida möjligheter med de hinder som kan finnas för att realisera potentialen samt de involverade aktörerna. Vi noterar också att rapporten är framblickande genom att identifiera viktiga förutsättningar för att Sverige fortsatt ska kunna spela en ledande roll i utvecklingen.

Utredningen tar fasta på den långa planeringshorisonten och anför detta som skäl att det "knappast är meningsfullt att föreslå konkreta åtgärder". I stället talas om vikten av att underlätta kommande snabb utveckling och skapa goda förutsättningar för nya okända lösningar. Vi menar dock att det finns skäl att skärpa dessa formuleringar och utifrån de särskilda förhållanden som råder i Sverige föreslå ett antal konkreta åtgärder för tiden fram till 2020. Vi vill särskilt påpeka att bilden för smarta elnät vad gäller såväl tekniska lösningar som incitamentsstruktur är alltför komplex för att hoppas att lösningarna skall tas fram av marknaden i tillräcklig takt.

Utredningen rekommenderar också att timmätning införs generellt, något som vi fullt instämmer i. Vi vill dock poängtera att det också kommer att krävas motsvarande timavräkning för att kunna optimera och styra elanvändningen för att på så sätt kunna realisera möjligheterna med denna förbättrade tekniska infrastruktur.


Läs remissvaret