Yttrande över SOU 2015:72 ”Skärpt exportkontroll av krigsmateriel”

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande. 
remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avger härmed sitt yttrande över Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutbetänkande. Akademien avstyrker förslaget.

Läs hela yttrandet här.