Yttrande över SOU 2015:72 ”Skärpt exportkontroll av krigsmateriel”

Onsdag 11 november 2015

remissvar-ny.jpg

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra följande. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avger härmed sitt yttrande över Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutbetänkande. Akademien avstyrker förslaget.

Läs hela yttrandet här.