Yttrande över SOU 2017:104 ”Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård”

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och vill härmed framföra synpunkter på ett antal av utredningens förslag.
remissvar-ny.jpg

Läs hela remissvaret här.