Yttrande över underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar här sitt yttrande.
remissvar-ny.jpg

IVA ställer sig positiv till att ett Nationellt Skogsprogram (NSP) för Sverige utarbetas och utvecklas. Vi vill samtidigt framhålla vikten av att ett NSP ses i ett helhetssammanhang och som en del i den bioekonomiska värdekedjan skog-industri-marknad-samhälle.

Den omfattande dialogprocess som förts redan genom framtagandet av de fyra underlagsrapporterna, har varit en värdefull process i sig. Det är angeläget att denna breda dialog fortsätter vid utformning och implementering av själva programmet, inte minst på det regionala planet. 

Samtidigt har det förberedande arbetet skapat stora förväntningar på att ett NSP skall bli ett verkningsfullt styrinstrument för att nå visionen ”Skogen – det gröna guldet – skall bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. För att så skall ske, bedömer vi det nödvändigt att en särskild funktion inrättas för ledning och koordinering av verksamheter inom programmet. En sådan funktion placeras lämpligen inom regeringskansliet. För framgång krävs även att ett NSP tilldelas signifikanta genomföranderesurser, med långtgående engagemang och samverkan mellan näringsliv och samhälleliga aktörer.

Ett verkningsfullt NSP förutsätter omfattande kommunikation, såväl inom skogssfären som med dess omvärld, nationellt och internationellt. Programmets syfte och dess målbilder behöver därför fokuseras, konkretiseras och tydliggöras på ett övergripande plan. Underlagsrapporterna utmynnar i hela 15 strategiska rekommendationer och ett 60-tal åtgärdsförslag av mycket varierande karaktär, vilket ger ett fragmenterat helhetsintryck. 

IVA stödjer den uppfattning som framhålls i ett par rapporter om att ett Nationellt Skogsprogram skall bygga på att den grundlagsskyddade äganderätten, allemansrätten, gällande skogspolitik och principer om näringsfrihet ligger fast. 

Ett marknadsbaserat, ekonomiskt bärkraftigt brukande av den svenska skogen har under ett sekel varit avgörande för landets välståndsutveckling. Fortsatt lönsamhet i skogsbruket torde vara av fundamental vikt även för uppnående av visionen om en växande bioekonomi ovan.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31