Nominerade forskare presenterar sin forskning på Research2Business Summit 2019

R2B Summit är en nationell mötesplats där forskare från Sveriges högskolor och universitet bjuds in för att träffa representanter från näringslivet. R2B Summit arrangeras årligen av IVAs projekt, Research2Business, med start den 20 mars 2019. Målet är att presentera hundra potentiella innovationer och möjliga affärer som bygger på akademisk forskning.
r2b1-1200px-new-text.jpg

Nomineringen stängde den 6 december. 

IVA presenterar forskning för framtiden

Den forskning som IVA söker ska vara i ett stadie där den går att sprida, presentera och synliggöra offentligt. I år sökte IVA forskare som kan presentera forskning med bäring på digitalisering. Den ska ha en potential att skapa värde för företag i form av ny kunskap, innovation, processer, produkter och affärsutveckling inom områdena:

 • Robotisering och automation
 • AI
 • Big Data och informationshantering 
 • Tekniknologier som exempelvis:
 • Tekniknologier som exempelvis:
  • IoT, Internet of Things/Sakernas internet
  • Blockchain
  • X-reality
  • Kvantteknologi
 • Nya affärsmodeller och tekniska lösningar som nyttjar digitaliseringens möjligheter inom branscherna
  • Fintech
  • Edtech
  • Biotech
  • Healthtech
  • Medtech
  • Industri
  • Och samhället
  • Juridik - AI och rättstillämpning. Behov av nya typer av avtal. Strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation. Behov av moderniserade regelverk.

Kriterier för urval

Vi strävar mot att visa på en stor bredd av forskningsprojekt inom det tematiska området - digitalisering. Bedömningen görs enligt ett poängsystem på en skala från 1 till 5. Bedömningen av potential (1) och kapacitet (2) har ett högre värde i urvalsprocessen.

Bedömningen av nomineringarna baseras på:

 1. Potentialen i att vara ett objekt för affärsutveckling och/eller innovation som kan leda till
  1. Konkurrenskraft
   Konkurrenskraften avgörs av en rad strukturella faktorer som ger speciellt goda förutsättningar att producera och sälja varor eller tjänster. Effektivitet i företagens produktionen och varor och tjänster spelar en viktig roll för ett lands sammantagna konkurrenskraft. För ett företag kan det betyda tillgång till kompetens, infrastruktur, kapital, rättssäkerhet och förutsägbarhet vad gäller lagstiftning och rättskipning. Kunskap är en vital del av ett företags konkurrenskraft som kan komma från forskning och utveckling på företaget eller från en akademi. Kan din forskning vara en fördel för ett företag eller kanske Sverige som land eftersom den ger ett kunskapsövertag eller på annat sätt stärker konkurrenskraften.
  2. Samhällsnytta
   Begreppet samhällsnytta anspelar på det värden som kommer alla i samhället till godo. I nationalekonomin definieras samhällsnytta som något som ökar samhällets sammantagna välfärd och bidrar positivt till landets BNP. Det är alltså skiljt ifrån att enskilda individer eller företag får det bättre utan är kopplat till att nationen som helhet utvecklas. Kan din forskning bidra till samhällsnytta som kan bidra till att öka Sveriges generella välstånd.
 1. Kapacitet för genomförande – teamet/forskare
 2. Aktualitet – här menar vi mognad och tidsaspekten. Det som sker nu eller det som ligger i lådan men är aktuellt att använda nu (tidsaspekten). Här vill vi också veta mer om status sett till – redan i ett samarbete, är redan nyttiggjort men har annan/ytterligare potential (mognad).
 3. Originalitet – de unika egenskaperna. Vad är unikt, nyskapande och innovativt med det som nomineras?

Urvalskommittén

Urvalskommittén består av ett 30-tal personer med bred representation i IVAs nätverk, ur projektets projektråd och IVAs egna ledamöter. Varje bidrag kommer att granskas av flera personer i kommittén med utgångspunkt från de fastställda kriterierna. Innan bidraget når urvalskommittén har en granskningsgrupp kontrollerat att informationen i nomineringen är komplett.  Efter urvalskommittén gjort sina bedömningar är det styrgruppen som tar beslut om vilka som ska erbjudas plats på R2B Summit och urvalet till IVAs 100-lista.

Läs vår Q&A

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50