Rubrik 2

Ingress 2

Näringslivet stod 2015 för cirka 70 procent av de svenska investeringarna i forskning och utveckling (FoU). I absoluta tal ökade näringslivets investeringar i FoU med sju procent mellan 2013 och 2015. Men sett som andel av BNP har investeringarna minskat under det senaste 10-15 åren, enligt statistik från SCB.

Det behövs en bättre förståelse för hur de svenska FoU-investeringarna utvecklas, samt hur dessa styrs och påverkas. Mer information behövs också om vilka policyåtgärder som är effektiva för att stärka Sveriges attraktionskraft för sådana FoU-investeringar

Projektet ska lansera en årlig FoU-barometer. Den ska på ett fördjupat sätt belysa hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, samt synliggöra och visa utvecklingen av investeringarna över tidBarometern baseras på information från årsredovisningar och enkäter riktade direkt till företagens FoU-chefer (eller CTO:er).  Frågorna kommer till stor del behandla synen på investeringsklimatet och hur det kan förbättras. Statistiska centralbyråns data om den faktiska utvecklingen av investeringarna kommer att användas.

Projektet ska utforma kunskapsbaserade policyförslag för ökad attraktionskraft.För detta krävs bland annat analyser av företagens förändrade processer för FoU, företags olika villkor, hur begreppet FoU-investeringar tolkas och vilka faktorer som avgör lokaliseringen av olika typer av FoU-investeringar. Även den internationella utvecklingen är av stor vikt. Några exempel på specifika frågor är betydelsen av och dynamiken i samarbeten med lärosäten, tillgången till FoU-infrastruktur, tillgången till kompetens, skattefrågor och immaterialrättsfrågor.

IVAs FoU-barometer ska förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, samt göra det lättare att utforma policy-förslag baserade på evidens och kunskap för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.