Kunskap och erfarenhet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

E nligt ändamålsparagrafen ska IVA "...  till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”. De drygt 1000 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden:

Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning samt Informationsteknik. Läs mer om akademien

IVAs verksamhet bedrivs i hela Sverige. Noder i det nationella nätverket är Stockholm (där IVAs kansli finns), Luleå (IVA Nord), Göteborg (IVA Väst) och Malmö/Lund (IVA Syd).

Ett internationellt synsätt präglar IVAs verksamhet. Studieresor, samarbeten med andra ingenjörsvetenskapsakademier och IVAs närvaro i Bryssel är exempel på  den internationella delen av IVAs aktiviteter.

Förankring i näringslivet

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet. Medlemmarna - företag och organisationer från privat och offentlig sektor - är en viktig del av IVA.

N äringslivsrådet är en del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet. Medlemmarnas kompetens och erfarenhet bidrar starkt till akademiens utveckling. Samtidigt utgör de årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering.

För medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar finns många möjligheter att delta i IVAs verksamhet. Därmed kan de utveckla den egna kompetensen och påverka frågor inom bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. Möjligheterna till kunskaps- och erfarenhetsutbyte utanför det egna företaget och den egna branschen är stora.

Bygger broar

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik.

I VA skapar kontaktytor mellan olika kompetensområden, mellan regioner och över landsgränser. Det är i mötet mellan människor som nya idéer och kunskap växer fram.

Under ett år samlas IVAs  nätverk vid över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i hela Sverige och utomlands.


På gång just nu 

Tar ställning

IVA påverkar samhällsutvecklingen genom att driva en saklig debatt utifrån en vetenskaplig grund. Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är centrala frågeställningar.

P rojekten är viktiga delar av verksamheten och varar ofta 1-2 år.  De präglas av en blandning av möten, seminarier, studieresor, rapporter och debatter. Projekten fungerar därför som en katalysator och plattform för ny kunskap – där processen är minst lika viktig som slutprodukten.

 

"Många goda krafter samverkar, från många olika håll: akademi, näringsliv, politik. IVA ska ta ställning och stå för något, ta debatten. Och det vi säger ska vara baserat på vetenskaplig grund. Den kombinationen gör IVA fullständigt unikt!"
Leif Johansson, IVAs preses

 

Belönar

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

I VAs stora guldmedalj delas ut för ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”. Några exempel på medaljörer är företagsledarna Sune Carlsson, Antonia Ax:son Johnson och  professor Assar Lindbäck.

IVAs guldmedalj har bland annat delats ut till entreprenören Niklas Zennström och professorerna Bodil Jönsson och Maria Strömme.

Senaste medaljörerna

Akademiens Stora Guldmedalj tilldelas teknologie hedersdoktor Leif Östling för hans utomordentliga insats som företagsledare, VD för Scania, som under hans ledarskap utvecklats till ett världsledande företag inom området tunga lastbilar. Hans strategiska ledarskap är baserat på övertygelse, gedigen kunskap och lång erfarenhet. Det har präglats av ett integrerat synsätt, konsekvens och ett stort förtroende för medarbetarna. Läs intervju med Leif 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Mikael Eriksson för hans banbrytande och avgörande insatser för att utveckla vetenskaplig profil, koncept och teknik för synkrotronringar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och MAX IV (2016). Baserat på avancerad multidisciplinär forskning har han funnit innovativa lösningar, designat och förverkligat högteknologiska konstruktioner med oprövad teknik för breda vetenskapliga applikationer. Läs intervju med Mikael 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Mary Walshok för hennes banbrytande insatser för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande. Hon har utvecklat koncept och processer för att förnya näringslivet i olika regioner bl a i San Diego. Där startade hon 1985 vid UC San Diego CONNECT som därefter etablerats i Sverige. Konceptet kopplar tidigt samman entreprenörer med kapital och kompetens. Läs intervju med Mary 

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas arkitekten och professorn Gert Wingårdh för sin långa gärning som arkitekt och skapare av ett stort antal uppskattade och prisbelönta byggnadsverk i Sverige och utomlands. Gert Wingårdh har under flera decennier haft en stark påverkan på svensk byggnadskonst och är en viktig förebild för dagens och morgondagens svenska arkitekter. Läs intervju med Gert