Kunskap och erfarenhet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVAs Näringslivsråd.

E nligt ändamålsparagrafen ska IVA "...  till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”. De drygt 1000 svenska ledamöterna är fördelade på tolv avdelningar inom olika teknik- och ekonomiområden:

Maskinteknik, Elektroteknik, Samhällsbyggnad, Kemiteknik, Bergs- och materialteknik, Företagande och ledarskap, Teknikens grunder och gränsområden, Skogsnäringens teknik, Ekonomi, Bioteknik, Utbildning och forskning samt Informationsteknik. Läs mer om akademien

IVAs verksamhet bedrivs i hela Sverige. Noder i det nationella nätverket är Stockholm (där IVAs kansli finns), Luleå (IVA Nord), Göteborg (IVA Väst) och Malmö/Lund (IVA Syd).

Ett internationellt synsätt präglar IVAs verksamhet. Studieresor, samarbeten med andra ingenjörsvetenskapsakademier och IVAs närvaro i Bryssel är exempel på  den internationella delen av IVAs aktiviteter.

Förankring i näringslivet

Näringslivsrådet säkrar IVAs förankring i näringslivet. Medlemmarna - företag och organisationer från privat och offentlig sektor - är en viktig del av IVA.

N äringslivsrådet är en del av IVA. Här ingår cirka 230 företag och organisationer från industri- och tjänstesektorn. Både privata och offentliga verksamheter är engagerade.

Den starka förankringen i näringslivet är en förutsättning för akademiens verksamhet. Medlemmarnas kompetens och erfarenhet bidrar starkt till akademiens utveckling. Samtidigt utgör de årliga avgifterna från Näringslivsrådets medlemmar en viktig del av IVAs långsiktiga finansiering.

För medarbetarna i de företag och organisationer som är medlemmar finns många möjligheter att delta i IVAs verksamhet. Därmed kan de utveckla den egna kompetensen och påverka frågor inom bland annat närings-, utbildnings- och forskningspolitik. Möjligheterna till kunskaps- och erfarenhetsutbyte utanför det egna företaget och den egna branschen är stora.

Bygger broar

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik.

I VA skapar kontaktytor mellan olika kompetensområden, mellan regioner och över landsgränser. Det är i mötet mellan människor som nya idéer och kunskap växer fram.

Under ett år samlas IVAs  nätverk vid över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i hela Sverige och utomlands.


På gång just nu 

Tar ställning

IVA påverkar samhällsutvecklingen genom att driva en saklig debatt utifrån en vetenskaplig grund. Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är centrala frågeställningar.

P rojekten är viktiga delar av verksamheten och varar ofta 1-2 år.  De präglas av en blandning av möten, seminarier, studieresor, rapporter och debatter. Projekten fungerar därför som en katalysator och plattform för ny kunskap – där processen är minst lika viktig som slutprodukten.

 

"Många goda krafter samverkar, från många olika håll: akademi, näringsliv, politik. IVA ska ta ställning och stå för något, ta debatten. Och det vi säger ska vara baserat på vetenskaplig grund. Den kombinationen gör IVA fullständigt unikt!"
Leif Johansson, IVAs preses

 

Belönar

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.

I VAs stora guldmedalj delas ut för ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”. Några exempel på medaljörer är företagsledarna Sune Carlsson, Antonia Ax:son Johnson och  professor Assar Lindbäck.

IVAs guldmedalj har bland annat delats ut till entreprenören Niklas Zennström och professorerna Bodil Jönsson och Maria Strömme.

Senaste medaljörerna

 

Akademiens Stora Guldmedalj tilldelas Professor Dan Brändström för hans utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens finansiering och organisering. Läs mer

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas Professor Lars-Gunnar Mattsson för sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum bidragit till att föra ut kunskapen till praktisk användning i industrin.

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas Professor Magnus Berggren för hans innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik. Han ligger i spetsen för utvecklingen inom området ”elektroniska papper” och skapat förutsättningar för att få elektronik, till exempel sensorer och displayer, att kunna tryckas på papper och kartong. På senare år har han i sin forskning rört sig mot biologiska tillämpningar. Läs mer

 

Akademiens Guldmedalj tilldelas Civilekonom, ekon. dr. hc, Marie Ehrling för hennes stora insatser som ledare och genom betydelsefullt styrelsearbete i svenskt näringsliv. Hon har med stor integritet främjat förändringar, som starkt präglar ett modernt ledarskap.