Utmärkelser och stipendier

medaljbild 2.jpg

IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi genom medaljer, stipendier och priser. Finanseringen av stipendier och priser bygger i de flesta fall på donationer.

Medaljer

IVAs Stora guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. År 2016 gick utmärkelsen till Professor Dan Brändström för hans utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens finansiering och organisering.

År 2015 gick utmärkelsen till teknologie hedersdoktor Leif Östling för hans "utomordentliga insats som företagsledare, vd för Scania, som under hans ledarskap utvecklats till ett världsledande företag inom området tunga lastbilar."

År 2014 tilldelades tilldelades ekonomie, teknologie, medicine hedersdoktor Sten Gustafsson IVAs stora guldmedalj för hans ytterst framstående gärning som företagsledare och styrelseordförande i ledande svenska industrikoncerner och bolag och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang inom svensk forskning och högre utbildning.

År 2013 gick IVAs Stora guldmedalj till civilingenjör Sune Carlsson för att han under en lång följd av år gjort betydelsefulla insatser inom kärnan av svensk verkstadsindustri och i handling visat ett djupt engagemang i teknisk akademisk utbildning och forskning.

Varje år kan även  tre guldmedaljer delas ut för betydelsfulla insatser inom områden som uppfinningar, forskning, kunskapsförmedling, teknik och administration.

År 2016 tilldelades Professor Lars-Gunnar Mattsson för sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum bidragit till att föra ut kunskapen till praktisk användning i industrin. Professor Magnus Berggren för hans innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik. Han ligger i spetsen för utvecklingen inom området ”elektroniska papper” och skapat förutsättningar för att få elektronik, till exempel sensorer och displayer, att kunna tryckas på papper och kartong. På senare år har han i sin forskning rört sig mot biologiska tillämpningar. Civilekonom, ekon. dr. hc, Marie Ehrling för hennes stora insatser som ledare och genom betydelsefullt styrelsearbete i svenskt näringsliv. Hon har med stor integritet främjat förändringar, som starkt präglar ett modernt ledarskap.

År 2015 tilldelades professor Mikael Eriksson IVAs guldmedalj för sina insatser för att utveckla synkrotronringar i forskningsanläggningarna MAX I, II, III och MAX IV (2016). Guldmedaljen tilldelades också arkitekten och professorn Gert Wingårdh för sin långa gärning som arkitekt och skapare av ett stort antal uppskattade och prisbelönta byggnadsverk i Sverige och utomlands. Och professor Mary Walshok fick medaljen för sina banbrytande insatser för att främja forskningsbaserat, innovationsdrivet företagande, bland annat som grundare av det globala företagarnätverket CONNECT.

År 2014 tilldelades direktör Jane Walerud IVAs guldmedalj för sina insatser som serieentreprenör inom IT-området. Professor Sture Forsén tilldelades IVAs guldmedalj för sin banbrytande forskning inom fysikalisk kemi och hans initiativ för gränsöverskridande forskning. Och adjungerad professor Claes Tingvall tilldelades IVAs guldmedalj för sitt grundläggande och banbrytande arbete inom trafiksäkerhetens område, bland annat genom att etablera den kända nollvisionen.

År 2013 tilldelades professor Bodil Jönsson en guldmedalj för en livslång  gärning som pedagog inom det naturvetenskapliga området och för en pionjärinsats inom svensk rehabliteringsteknik. Professor Jonas Frisén fick också medaljen för banbrytande forskning inom stamcelsteknologi. Och civilingenjör och civilekonom Niklas Zennström tilldelades guldmedaljen för sin sitt framgångsrika entreprenörskap, framsående ledarskap, sin kreativa innovationsförmåga och höga tekniska kompetens.

Akademisammankomsten fattar beslut om tilldelning av medaljer efter att förslagen beretts av medaljkommittén vars medlemmar utses av presidiet.

Läs mer om medaljerna i IVAs medaljbok samt i listan på medaljörer efter 2002.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Varje år delar fonden ut ett femtontal stipendier på 85 000 kronor till personer, grupper, institutioner eller företag verksamma i Sverige.

En styrelse utser stipendiaterna.  Nomineringarna görs av personer som är ledamöter av IVA och/eller verksamma inom forskning och företagande. Stipendiaterna tillkännages på H.M Konungens födelsedag och delas ut vid en mottagning på slottet. För mer information om fonden, kontakta Caroline Linden, Caroline.Linden@iva.se / 08-7912951

AkzoNobel Science Award Sweden

Vartannat år delar IVA ut ett pris på 500 000 kronor, donerad av AkzoNobel. Priset delas ut för framstående och banbrytande vetenskapliga insatser och gränsöverskridande forskning inom kemi och materialvetenskap. Pristagarna utses av en jury bestående av IVA-ledamöter

John och Margaretha Aspegrens Stipendium

John och Margaretha Aspegrens Stipendium på 100 000 kronor och delas i regel ut varannat år. Vartannat är är mottagarenen ingenjör/naturvetare och vartannat en humanist. Stiftelsens styrelse utser stipendiaterna.

Chester Carlson-priset

Chester Carlson-priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Pristagare utses av stiftelsens styrelse. Prissumman är 150 000 kronor.

Svenskättlingen Chester Carlson tog patent på den första torrkopieringsprocessen, xerografimetoden, som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han grundade det idag multinationella företaget Xerox.  Läs mer om priset. För mer information, kontakta lotta.thorn@iva.se.

Svarskort (word-format)

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken (Hans Bergström-priset)

Känner du till någon journalistiskt verksam person som du tycker står för ett vetenskapligt synsätt i media och borde belönas för det? Då kan du nominera henne eller honom till IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset. Här följer instruktioner hur du gör. Du kan också läsa om 2015 års pristagare Anders Bolling, Dagens Nyheter, här samt, i IVA-Aktuellt, här. För mer information om priset, kontakta Samira.Zayane@iva.se / 073-656 76 17.

Sten Gustafssons Fond

Sten Gustafssons Fond instiftades år 1993 av läkemdelsföretaget Astra . Fonden ska hjälpa yngre forskare att utveckla sina idéer och forskningsresultat till kommersiella produkter.

Stipendiet ska främja svenskt entreprenörskap och ledarskap inom forskning och utvecklingär. Det är inte bundet till någon en särskild disciplin. Både personer och företag kan få stipendiet.

Hans Werthén Fonden

Stipendier inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad utländsk miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Denna ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet. 

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Leif Johansson, ordförande, Lena Treschow Torell, Hans Vestberg, Marcus Wallenberg, Hans Stråberg, Marianne Feledy Werthén och Folke Hjalmers (suppl).

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2017 är stängd. Portalen för 2018 planeras öppna i början av januari 2018. För frågor, kontakta Monica Sannerblom, tel 08-791 29 43.

Information till dig som ska ansöka

Information om utbetalning och rapportering

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet. Programmet skapades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och sexton svenska universitet.

Universiteten nominerar kandidaterna. Akademierna väljer ut de mest lovande kandidaterna.  Det slutliga urvalet görs av Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet är öppet för såväl utländska som svenska forskare.