IVAs ledarskapsprogram (IFG)

IVAs ledarskapsprogram (IFG) ger yngre ledare inom forskning, utveckling och innovation möjlighet att utveckla sin kunskap och sitt ledarskap, och stimulerar idéer som är strategiskt viktiga för svensk industris framtid. Nu är nomineringen av deltagare till 2023 års antagning öppen.

Nominering till IVAs ledarskapsprogram

Vem som helst kan nominera en person – eller sig själv – till programmet. Vid antagning beaktas särskilt den totala sammansättningen av deltagare. Deltagande i IVAs ledarskapsprogram (IFG) erbjuds i första hand till medarbetare på företag eller organisationer som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd. Läs mer om antagningen här.

Nominera deltagare här

I det treåriga ledarskapsprogrammet deltar FOU/I-medarbetare, som är i ledande position och yngre än 45 år, som tillsammans bildar ett starkt bransch- och sektorsövergripande nätverk, där varje deltagare representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde.

Gruppen består av totalt 15 noga utvalda deltagare, där fem nya deltagare antas varje år samtidigt som fem tackas av. Den löpande antagningen innebär att deltagarna fått värdefulla kontakter och erfarenhetsutbyten med hela 24 andra deltagare vid programmets avslutande, men också att nätverket förnyas och vitaliseras varje år utan att kontinuiteten i programmet går förlorad.

Branschöverskridande nätverk, studiebesök och internationella resor

Programverksamheten har fokus på FoU/I- och ledarskapsfrågor och består av studiebesök hos deltagarna, totalt fem per år, och en årlig internationell studieresa.

Genom att deltagarna under tre år delar med sig av kunskap, erfarenheter, utmaningar och metoder till varandra stimuleras nya idéer om hur forskning, utveckling och innovation kan bedrivas och nätverken inom forsknings- och innovationssystemet stärks.

Under det första året ligger fokus på att delta i aktiviteter, lära känna programmet och övriga deltagare. Andra året står deltagaren värd för ett av studiebesöken i sin egen organisation. Tredje året arrangerar de avgående deltagarna ett publikt event, ofta med koppling till erfarenheter från studieresorna. 

Deltagaren får:

 • Tre år av kunskaps- och ledarskapsutveckling och kollegialt utbyte.
 • Ett brett nätverk bestående av 24 personer med ledningsansvar inom FoU/I.
 • Totalt 14 studiebesök (5 dagar/år) på andra deltagares arbetsplatser, med fokus på FoU/I och ledarskap.
 • 3 internationella studieresor (5-7 dagar/år). Resmålen bestäms av deltagarna, och ska vara särskilt intressanta ur ett FoU/I- och ledarskapsperspektiv.
 • Tillsammans med övriga deltagare arrangera ett publikt IVA-seminarium eller liknande aktivitet i samband med programmets avslutande.
 • Tillgång till ledarskapsprogrammets nätverk av alumner

Deltagaren:

 • Är under 45 år när programmet inleds
 • Har en betydande roll inom FoU/I
 • Har en arbetsgivare som är beredd att:
  • vara värd för ett studiebesök för samtliga 15 deltagare under medarbetarens andra år i programmet
  • frigöra medarbetarens tid för deltagande i programmet
  • stå för kostnaden för medarbetarens deltagande i hela programmet (3 år).

Kostnad

Avgiften för deltagande är för närvarande 60 000 kr/år, och betalas av deltagarens arbetsgivare. Avgiften är helt självkostnadsbaserad, dvs ger ingen intäkt till IVA, och baseras på föregående års budgetar för programmet. Eventuella prisökningar påverkar inte redan antagna deltagare, årsavgiften för arbetsgivaren ligger fast under hela programperioden (3 år).

Publicerat

Tisdag 9 april 2019

Människan i centrum för Japans teknologisatsningar

Högre utbildning & forskning | Innovation | Näringsliv | IVAs ledarskapsprogram IFG