NTA Digital

NTA-digital är ett digitalt läromedel under utveckling. De två temana i den första fasen är Tema Rymden och Tema Människokroppen, vilka är avsedda för årskurs 1-6, respektive 4-7. Materialet finns tillgängligt för skolor som deltar i NTA-programmet. Just nu pågår utvecklingsarbetet med ett tredje tema, Evolution, genetik och genteknik.
nta-digital.jpg

NTA-digital är en utveckling av det befintliga NTA-konceptet (Naturvetenskap och teknik för alla). Två teman, rymden och kroppen, har tagits fram och ett tredje med inriktning på evolution, genetik och genteknik är under utveckling. Både Tema Rymden och Tema Människokroppen består av interaktiva tredimensionella digitala modeller, simuleringar och ett dynamiskt informations- och faktamaterial, vilket motsvarar de traditionella “NTA teman”. Dessutom ett pedagogiskt material där eleverna, med hjälp av såväl de interaktiva modellerna som observationer, ska lösa ett antal uppgifter. Temana är valda utifrån att de behandlar innehåll som lämpar sig väl för visualisering och tredimensionella modeller, samtidigt som de inte är behandlade inom NTA sedan tidigare.

Filmen nedan visar på hur det digitala planetariet, som är den modell eleverna utforskar, ser ut.

Utvecklingen av de båda temana har letts av:

 • Lektor Marie Rådbo, Linköpings Universitet (Ansvarig för Tema Rymden)
 • Professor Lena Tibell, Linköpings Universitet (Ansvarig för Tema Kroppen)

Nu pågår utveckling av det tredje temat som kommer behandla evolution, genetik och genteknik. 

Styrgrupp

Styrgruppen (tillika specialist och referensgrupp) utgörs av:

Staffan Truvé, Recorded Future AB (Ordf.), Caroline Ankarcrona, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Veronica Bjurulf, NTA Skolutveckling, Anders Ynnerman, Linköpings universitet, Agneta Gulz, Lunds universitet, Ylva Engström, Stockholms universitet, Johan Weigelt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Hampus Lindh (Projektledare), Eva Lagerblad (Projetkoordinator)

NTA

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) erbjuder förskolans och grundskolans huvudmän ett koncept för skolutveckling. NTA-konceptet vilar på fem grundpelare:

 • ett frågebaserat undersökande arbetssätt med experimentet som grund
 • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
 • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
 • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande
 • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

Målet med NTA Digital är att:

 • Skapa förutsättningar för fortlöpande utveckling av interaktiva digitala medier genom att knyta forskare och internationella nätverk till det befintliga utvecklingsarbetet inom NTA.
 • Definiera en ny modulär digital plattform för NTA-konceptet som kan följa teknikutvecklingen under de kommande åtta till tio åren.
 • Definiera en digital infrastruktur för underhåll, distribution och vidareutveckling av nya digitala teman så att denna kan övertas av NTA-organisationen.
 • Skapa en grundläggande arbetsmetodik för hur befintliga NTA-teman kan få ett mervärde genom utnyttjande av den nya digitala plattformen
 • Skapa inspiration och nyfikenhet bland de erfarna aktörerna på hur dessa förändrade förutsättningar för utforskandet kan vidareutvecklas.
 • Genomföra ett försök i en begränsad målgrupp med två nya NTA-teman som helt baserar sig på den plattform som projektet har definierat.
 • Skapa två teman som stödjer grundskolans kursplaner för Rymden och Människokroppen

Läs mer om NTA här

Projektet samarbetar med Visualiseringscenter i Norrköping och stöds av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. 

MAW Logotype Medium.jpg

Publicerat

Måndag 30 maj 2016

IVA m fl på DN Debatt: "Vi satsar 300 miljoner på att bryta utanförskap"

Debattartiklar | Högre utbildning & forskning | Tekniksprånget | NTA Digital | Utbildning och lärande

Måndag 30 maj 2016

NTA Digital får finansiering från Wallenbergstiftelserna

Pressmeddelanden | NTA Digital | Utbildning och lärande