Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Energi - möjligheter och dilemman

Den fjärde reviderade upplagan av Energiboken, som ger en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.

Bokens förord

Allt oftare läser vi larmrapporter om klimathot, global uppvärmning och den påverkan som koldioxid och övriga växthusgasutsläpp har på vårt klimat och vår miljö. Vi läser om behovet av snabbare utveckling av förnybar energi från sol och vind m.m. och om kommande oljebrist, men vet inte säkert när den inträffar. Energiförsörjning, energianvändning och energiberoende är centrala frågor för vår välfärd och debatteras flitigt både i medierna, i näringslivet och inom politiken – samtidigt är det mångfacetterade frågor som är svåra att få grepp om. Oavsett om vi är unga eller gamla, lekmän eller forskare, politiker eller näringslivsrepresentanter behöver vi samlad och saklig information – utan ideologiska, subjektiva eller mediala vinklingar. Ökad kunskap, saklig debatt, ifrågasättande och diskussion bidrar till att finna de bästa lösningarna nu och för framtiden – i ett samspel mellan vetenskap och vardag.

Boken du håller i din hand är den fjärde upplagan av Energi – möjligheter och dilemman. Den första gavs ut 2007. En mindre omarbetning har skett sedan tredje upplagan som bestod av en mer omfattande revidering.

Grunden är densamma som tidigare – en problematiserande, saklig framställning av energiområdet med många nyttiga fakta. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang, och från olika synvinklar belysa energiområdets stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Energi och Miljöråd och Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott har tillsammans tagit initiativ till och drivit projektet, med målet att ur ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om energifrågor i ett större sammanhang. Ett viktigt motiv till projektet var insikten att frågorna om energi och energiförsörjning under överskådlig tid kommer att vara en ödesfråga både för Sverige och världen i övrigt. Ett annat motiv var övertygelsen om att forskare och ingenjörer har en viktig uppgift att bidra till hållbara lösningar.

Boken har blivit mycket uppskattad i skolvärlden och successivt har projektet satt ökat fokus på skolan och skolans lärare. Att utforma och genomföra uthålliga lösningar på världens energi- och klimatutmaningar kommer att ta flera generationer. Skolan har därför en utomordentligt viktig uppgift att utbilda kommande generationer i dessa frågor, och då inte bara peka på hot och problem utan också på lösningar och möjligheter som ger framtidshopp. Eftersom frågornas komplexitet, mångfald och globala perspektiv spänner över allt från naturvetenskapliga framsteg och nya tekniska lösningar till ekonomi, företagande, livsstil, politiska ställningstaganden och styrmedel är förhoppningen att såväl SO- som NTlärare ska finna boken användbar. Som en följd av intresset från skolvärlden har en Fortbildningsdag för lärare utvecklats med boken som grund. Fortbildningsdagen genomförs i samarbete med Föreningen Svenska Science Centers (FSSC). Tack vare våra finansiärer har vi haft möjlighet att uppdatera boken vid ett flertaltillfällen men också möjlighet att erbjuda skolor klassrumsuppsättningar av boken.

Styrgruppen för fjärde upplagan har bestått av undertecknad, professor Bengt Kasemo (ledamot IVA och KVA), som ordförande. Övriga ledamöter i styrgruppen har varit Gerd Bergman (NTA), professor Eric Giertz (ledamot IVA), dr. Dick Hedberg (ledamot KVAs Energiutskott), direktör Christer Sjölin (ledamot IVA), dr. Magnus Breidne (projektchef IVA) och projektledare Elin Vinger Elliot (IVA).

Måhända är detta en bok att bläddra och göra nedslag i, snarare än något man läser från pärm till pärm. Oavsett hur du som tar del av boken läser och använder denna, hoppas vi förmedla en bild av energifrågornas komplexitet. Samtidigt hoppas vi ha bidragit med kunskap om energifrågor på ett sätt som inspirerar och ökar ditt engagemang och intresse för frågorna. Kanske har du då också med bokens hjälp funnit några av svaren på frågorna inför framtiden.

Bengt Kasemo, styrgruppsordförande, projektet “Vetenskap & Vardag – Aspekter på energi”, ledamot av IVA och KVA

Bokens omslag

Energi - möjligheter och dilemman

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.