Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Inspel från IVA till regeringens STEM-strategi

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har inbjudits att inkomma med inspel till regeringens kommande STEM-strategi. IVA välkomnar att ett samlat grepp tas i denna fråga och föreslår att erfarenheter hämtas från olika pågående insatser och aktuell forskning som underlag till en långsiktig STEM-strategi.

Målet med strategin är att ta fram åtgärder inom utbildningssystemet som syftar till att höja kvaliteten och få fler att påbörja, och fullfölja en utbildning med inriktning mot STEM. Åtgärderna kan vara såväl kort- som långsiktiga och hela utbildningssystemet ska genomlysas: från förskolan, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskola till högskolan, inklusive forskarutbildning. Särskilt fokus ska vara att öka andelen kvinnor inom dessa utbildningar och att öka genomströmningen.

God samhällsutveckling är beroende av gynnsamma förutsättningar för forskning och innovation. Stark kunskap och kompetens inom STEM-ämnen behövs redan i dag och behovet ökar inför framtiden, samtidigt som svenska industrins tillgång till rätt kompetens har försämrats flera år i rad (ref Barometer). Dessutom begränsas inte behovet av kunskaper inom teknik och naturvetenskap till specifika branscher utan den omfattande teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att dessa kunskaper behövs i alla branscher. Behovet för Sverige att strategiskt satsa och stärka kompetensförsörjningen inom STEM är större än någonsin, för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft, tillväxt, och i förlängningen, svensk välfärd.

IVA välkomnar att ett samlat grepp tas i denna fråga och föreslår att erfarenheter hämtas från olika pågående insatser och aktuell forskning som underlag till en långsiktig STEM-strategi. Vi vill även lyfta behovet att engagera näringsliv/andra arbetsgivare då samverkan mellan skola- akademi – arbetsmarknad är del av de möjliga lösningarna.

Frågeställningar kring forskning och utbildning inom STEM-området ligger centralt på IVAs agenda och har adresserats i en rad projekt och rapporter. IVA vill understryka behovet av en bred kunskapsbas hos alla i dagens och morgondagens samhälle. En bred bas är nödvändigt för att kunna delta i och medskapa den förändring som sker i samhället, inte minst beroende på den mycket snabba tekniska utvecklingen och teknikens betydelse för att möta klimatkrisens utmaningar.

En STEM-strategi behöver därför inkludera både bredd och spets. En ökad kunskap om teknik som rör alla behövs, tillsammans med spetskompetenser för de som kommer att verka i den tekniska omvandlingen och bidra till den fortsatta utvecklingen i näringsliv och samhälle. För att få ett helhetsgrepp kring dessa frågor bör regeringen samla kunskap om hur intresset för STEM varierar genom hela utbildningssystemet, från förskola till högre utbildning och forskning. Med denna kunskap blir det tydligt var insatser kan sättas in som ger störst effekt.

Akademiens beredning av ärendet

Inspelet har tagits fram av policychef Michael Jacob tillsammans med projektledare Caroline Ingvarsson. I beredningen har synpunkter inhämtats från IVAs avdelningar samt temaråd och projekt. I denna process har åtskilliga IVA-ledamöter bidragit. Beslut för inspelet har fattats av verkställande direktör Tuula Teeri.

Inspel från IVA till regeringens STEM-strategi

Michael Jacob

Michael Jacob

Policychef

Telefon: 0720 - 70 90 91