Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs inspel till forsknings- och innovationspropositionen

IVAs förslag och rekommendationer till forskningspropositionen fokuserar på excellens, innovation, samverkan och nyttiggörande, där teknikvetenskap betonas ha en särskilt viktig roll. Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som regeringen planerar att lämna till riksdagen 2024, anger inriktningen för forsknings- och innovationspolitiken under kommande år.

Högar med dokument

Regeringen har bjudit in samhällets aktörer att inför nästa forskningspolitiska proposition (FoI-propositionen) inkomma med inspel, med fokus på excellens, internationalisering och innovation.

I en värld med ökad komplexitet, större utmaningar, ändringar i samhällsstrukturer, samt allt snabbare teknikutveckling blir kunskap och kompetens allt viktigare. IVAs analyser visar att forskningsresultat i större utsträckning behöver komma svenska näringslivet och samhället till nytta. Forskning och innovation är nycklar till konkurrenskraft och välstånd - och kräver samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och politik.

Framgångsrika samarbeten där forskning och ny teknologi omsätts i innovationer och affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Ny kunskap och bättre implementering av befintlig kunskap är även av vikt när mänskligheten ska möta ett antal stora kriser: ekonomiska, säkerhetspolitiska, humanitära och miljömässiga. Aldrig har vetenskap varit så viktig och aldrig har behovet av satsningar på forskning och innovation varit så stort. Runtom i välden ökar satsningar och fokus inom kunskapsintensiv verksamhet starkt. Behovet för Sverige att strategiskt satsa och stärka det svenska forsknings- och innovationssystemet är större än någonsin, för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft, tillväxt, och i förlängningen, svensk välfärd.

Drygt hälften av svensk BNP är export, vilket betyder att näringslivet i Sverige behöver leverera produkter och tjänster i världsklass för att konkurrera globalt. Även om Sverige som andel av BNP investerar en hel del i forskning och utveckling, innebär landets storlek att det är viktigt att samarbeta med kunskapsintensiva och betrodda länder för att stärka forsknings- och innovationskapaciteten.

Sammanfattning av IVAs förslag och rekommendationer

1. Teknikvetenskap för svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling

 • Stärk teknikvetenskaplig grundforskning kraftfullt för konkurrenskraft och tillväxt, samt förmågan att möta samhällsutmaningar.
 • Stärk förutsättningar för näringslivets nyttjande av forsknings- och innovationsinfrastrukturer vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.

2. Excellens för konkurrenskraft

 • Öka universitetens forskningsexcellens genom profilering och prestationsbaserad fördelning av basanslag. Satsa på excellent grundforskning inom framväxande teknologier.
 • Bredda excellens till att inkludera incitament för framgångsrikt nyttiggörande av forskningsresultat.

3. Kompetensförsörjning

 • Utveckla tydliga strukturer för samverkan mellan framstående forskning och utbildning för att därmed öka kvaliteten i båda.
 • Stärk kompetensförsörjning och livslångt lärande.
 • Underlätta för internationella forskare och talanger att komma till och stanna i Sverige.

4. Innovation och nyttiggörande

 • Inför finansiella incitament för prestation i lärosätens samverkansuppgift.
 • Stärk dubbel användning civilt - försvarsrelaterat.

5. Systemnivå

 • Öka statliga investeringar i FoU till minst 1.0 % av BNP fram till 2028, samt till 1.2% av BNP till år 2032.
 • Utveckla en nationell forsknings-, teknik- och innovationsstrategi som inkluderar prioriteringar och färdplan.
 • Implementera forskningsfinansieringsutredningens intentioner för effektivisering och förstärkning av det svenska forskningsfinansieringslandskapet.
 • Stärk förutsättningarna för näringslivets FoU-verksamhet i Sverige, för ökad konkurrenskraft och tillväxt.
 • Stärk inflytande och deltagande i EU:s forsknings- och innovationsinitiativ, samt öka kapacitet för övriga strategiska internationella samarbeten.
 1. Kungl. lngenjörsvetenskapakademiens forskningspolitiska inspel 2023

Akademiens beredning 

IVAs beredningsgrupp med medlemmar från samtliga avdelningar har formulerat detta dokument inför forsknings- och innovationspropositionen 2024. Diskussioner har även förts i andra akademiövergripande konstellationer som involverat representation från akademiens avdelningar, näringslivsråd och studentråd.

Akademiens verkställande direktör, professor Tuula Teeri, är ordförande i det beredande rådet och har tagit beslut i ärendet.

Michael Jacob

Michael Jacob

Policychef

Telefon: 0720 - 70 90 91