Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs remissvar på forskningsfinansieringsutredningen (Fofin)

Yttrande från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) rörande betänkandet ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59). IVA anser att utredningen är mycket väl genomarbetad och att utredningens förslag har stor potential att förenkla och öka effektiviteten av statlig finansiering av forskning och innovation.

Övergripande synpunkter

IVA anser att utredningen är mycket väl genomarbetad och att utredningens förslag har stor potential att förenkla och öka effektiviteten av statlig finansiering av forskning och innovation. IVA stöder därför i stort utredningens förslag att reformera myndighetsorganisationen runt konkurrensutsatt statlig forsknings- och innovationsfinansiering. IVA stöder i första hand huvudförslaget att inrätta en struktur med tre nya myndigheter, Vetenskapsmyndigheten, Strategiska myndigheten och Innovationsmyndigheten, och att de fem statliga myndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, FORMAS, FORTE och del av Energimyndigheten då läggs ner, men utgör viktig kompetensbas för de tre nya myndigheterna. Förutom att leda till förenkling och ökad effektivitet av det svenska systemet för forsknings- och innovationsfinansiering, skulle man vinna ökad strategisk spets och tydlighet.

IVA vill betona nödvändigheten och vikten av att genomföra reformen för att modernisera myndighetsorganisationen, för att skapa en struktur som kan fungera decennier in i framtiden.

Den föreslagna omorganisationen är omfattande och behöver kompletteras med ökade statliga anslag till forskning och innovation. I inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition, föreslog IVA att de statliga investeringarna i forskning och utveckling ökar från dagens ca 0,8 procent av BNP till 1,0 procent av BNP till år 2028 och till 1,2 procent år 2032. En sådan ökning kan tillsammans med utredningens förslag till ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation få avsevärd effekt och kunna möta den starka internationella utvecklingen inom området, som annars riskerar Sveriges position som en ledande kunskapsnation.

Akademiens beredning av ärendet

Ärendet har handlagts av Michael Jacob, policychef. I ärendets beredning har IVAs forskningspolitiska grupp deltagit med IVA-ledamöterna Anders Blom, Emma Nehrenheim, Tomas Kåberger, Tuula Teeri (ordförande, VD), Lars Hultman, Anna Nilsson-Ehle, Sandra di Rocco, Charlotte Bengtsson, Fredrik Sjöholm, Anna Wedell, Annika Olsson, Staffan Truvé och Bertil Andersson. Synpunkter har även inhämtats från IVAs avdelning för utbildning och forskning, samt temarådet Kunskap i världsklass, med representanter från alla IVAs avdelningar, näringslivsråd och studentråd. Beslut i ärendet har fattats av verkställande direktör Tuula Teeri.

IVAs remissvar rörande betänkandet ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59)

Michael Jacob

Michael Jacob

Policychef

Telefon: 0720 - 70 90 91