Ljus på lärarna i ny rapport när IVA satsar på skolan

En väl fungerande skola är en viktig del i vårt utbildningssystem som i sin helhet är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välstånd. Nu tar därför IVA sats och kliver in i ett långsiktigt projekt för att stärka svensk skola och dess resultat.
lararapport-1200px.jpg

IVAs skolsatsning Skola i tiden 2019. Ett av de första resultaten är litteraturstudien och rapporten ”Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet – en kunskapsöversikt”. Rapporten fokuserar på kompetensförsörjningen och de förutsättningar som det svenska skolsystemet ger lärarna att utföra sitt yrke. Rapporten pekar på oroväckande underskott på behöriga lärare och systembrister i det svenska skolsystemet. Fem viktiga områden lyfts för den svenska skolans framtid:

  1. Bilden av läraryrket Läraryrket är svårt och komplext. Rapporten pekar på många problem kring lärarrollen och lärarförsörjningen. Men utvecklingen är inte enbart negativ: lärarlönerna har ökat, fler lärare stannar kvar i yrket eller återvänder till skolan. Fler nyexaminerade lärare börjar också arbeta i skolan. Matchningen mellan lärares utbildning och yrke är högre än i många andra yrken. Och inget annat yrkesexamensprogram har fler studenter än lärarutbildningarna. De flesta lärare trivs också med sitt yrke och på sin arbetsplats. Ungas attityder till läraryrket är mer positiv än vad som ofta görs gällande. Detta framgår sällan i debatten om skolan. Den relativt ensidiga bilden av yrket får konsekvenser för hur lärare och människor utanför skolan ser på läraryrket. För att öka läraryrkets attraktivitet behöver det lockande, spännande, stimulerande och utvecklande i läraryrket lyftas fram, samtidigt som problem och tillkortakommanden i dagens skola diskuteras. Många har möjlighet att påverka lärarbilden: alltifrån politiker till föräldrar. Ansvar för hur läraryrket skildras ligger på oss alla i samhället.
  2. Lärarförsörjningen Prognoser pekar på ett underskott på 45 000 behöriga lärare fram till år 2033. Detta är en av skolans och samhällets största utmaningar. Det går inte att utbilda bort behovet under denna tidsperiod. Varken antalet studenter eller platser på lärarutbildningarna räcker till. Lärarförsörjningen måste således delvis hanteras med andra lösningar. Flera åtgärder behöver vidtas samtidigt och av många aktörer. Nytänkande krävs både på central och på lokal nivå.
  3. Lärarkårens utvecklingsmöjligheter Lärarna är skolans viktigaste resurs. Utan skickliga lärare får vi ingen bra utbildning. Lärare behöver få utvecklas och lära tillsammans. Det är så lärarkårens kunskaper stärks. Det gör även läraryrket intellektuellt utmanande och stimulerande och således mer attraktivt.
  4. Lärarnas arbetsvillkor Trots att många lärare trivs med sitt yrke, präglas deras vardag av hög arbetsbelastning, stress och en mängd arbetsuppgifter som varken uppfattas bidra till bättre undervisning eller till elevernas kunskapsutveckling. Det här leder till att många överväger att lämna yrket och att många har gjort det. I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärarnas kompetens används på ett optimalt sätt.
  5. Styrning En stor utmaning är att hantera konsekvenserna av det svenska, decentraliserade, differentierade skolsystemet med starka inslag av konkurrens mellan skolor och mellan huvudmän. För att hålla ihop ett sådant system behöver verksamheten granskas, kontrolleras och utvärderas. Det leder till höga rapporteringskrav och stor administration. Styrningen har påverkat lärarrollen och arbetsinnehållet negativt. När förbättringar och förändringar av skolans styrning diskuteras måste dessa aspekter få en central plats.

 

Läs online Ladda ner

Till pressmeddelande

Utbildning och kompetensförsörjning centralt för IVA
Utbildning och kompetensförsörjning har alltid varit centrala frågor för IVA. Här hoppas IVA kunna bidra utifrån vår erfarenhet och kunskap. Idag är bristen på behöriga lärare en av de viktigaste frågorna för skolan. I den första rapporten har IVA valt att fokusera på lärarna och det skol- och utbildningssystem de verkar i. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Utan skickliga lärare får vi ingen bra skola. Därför har IVA valt att engagera sig i lärarfrågan. Flera andra teman och frågeställningar kommer att belysas i projektets framtida aktiviteter.

Kunskap och skola
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), grundades 1919 för att, som anges i stadgarnas första paragraf, ”…till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”. Inför hundraårsjubileet 2020 fick de cirka 1 200 ledamöterna frågan om vad IVA i högre utsträckning bör satsa på. Utifrån svaren initierades ett antal långsiktiga nysatsningar inom områdena kunskap och entreprenörskap. Dessa har möjliggjorts genom generösa donationer i samband med akademiens hundraårsjubileum. Inom kunskapsområdet startas nu långsiktiga projekt om skolan och skolsystemet. Projekt kring attityder till kunskap, utbildning och lärande har också initierats.

Framtida aktiviteter för att stärka den svenska skolan
IVA kommer att inom ramen för sin skolsatsning fördjupa frågeställningar tillsammans med verksamma i skolan, politiker, beslutsfattare, forskare, sakkunniga och aktörer som har intresse av och möjlighet att bidra till konstruktiva lösningar. Det här är en tioårig satsning där vi vill skapa medverkan och delaktighet med syfte bidra till att förbättra svensk skola och dess resultat.

Dessa personer medverkar i styrgruppen bakom IVAs skolsatsning: 

Tuula Teeri (ordf.) 
Lennart Bergström 
Anna Dubois 
Henrik Friman 
Edward Jensinger 
Henrik Jordahl 
Anne-Marie Körling 
Elisabet Nihlfors 
Karin Röding 
Kerstin Sahlin 
Pia Sandvik 
Björn Åstrand 
Björn Öckert 
Anna Östman