Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Agenda för hållbar vattenförsörjning

Tillgången till vatten är generellt god i Sverige. Men om vi ska kunna säkra vattentillgången mot framtida klimathot behöver ansvaret tydliggöras och en långsiktig strategi sjösättas. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion. Det visar IVAs rapport om hållbar vattenförsörjning.

Sammanfattning

Vattenagendan en utgångspunkt för konkreta åtgärder

De stora utmaningarna kring den gemensamma vattenresursen finns inom tio områden:

 • Ett långsiktig perspektiv är nödvändigt i planering och hantering av vattenfrågor.
 • Klimatförändringarna och temperaturhöjningarna påverkar vattenresursen.
 • Avrinningsområden har inte en tillräckligt central
  plats i planeringen av vattenfrågor.
 • Ansvaret för vattenförvaltningen är för splittrat idag.
 • Digitaliseringen ger nya möjligheter för hanteringen
  av vattenfrågor.
 • Tillämpningen av vattendirektivet är komplext
  och samhällseffekterna oklara. 
 • Råvaran vatten är gratis vilket innebär att olika aktörer inte ser konsekvenserna av sin användning för andra.
 • De externa effekterna prissätts inte.
 • Det finns en betydande infrastrukturskuld
  inom VA-sektorn.
 • En rad nya hot mot vattenkvaliteten uppträder idag och måste hanteras.
 • De små kommunerna måste samverka mer än idag för att ha tillräcklig kompetens och kapacitet att hantera vattenfrågorna.

Klimatförändringarna och vattnets kretslopp påverkar ekosystemen och hela samhället. Det finns inget enkelt och avgränsat kretslopp för vatten på land. Vattnet från nederbörden fördelas mellan avrinning och vattennivåförändringar.

Genom avdunstning och växternas transpiration går en större del tillbaka till atmosfären. Från atmosfären faller nederbörden ut över andra områden än där vattnet avdunstade.

Hoten mot vattenkvaliteten finns idag inom flera kategorier:
Kväve och fosfor, bakterier, virus och parasiter, läkemedel och metaboliter, humus samt miljögifter som PFAS. När Naturvårdsverket år 2019 utvärderade uppfyllelsen av riksdagens generationsmål och 16 miljökvalitetsmål konstaterades att fyra av dessa som är speciellt relevanta för vattenkvaliteten inte kommer att uppnås: giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet.

Miljökvalitetsnormerna för en enskild vattenförekomst fastställs av Vattenmyndigheterna. Reglerna har sitt ursprung i EUs ramdirektiv för vatten. Hur reglerna ska gälla i en viss situation är många gånger svårt att bedöma, inte minst i urbana miljöer. Osäkerheten försvårar därmed kalkylerna för olika investeringsbeslut.

Utvecklingen inom vattenområdet innebär att tekniska lösningar, exempelvis, membranfiltrering, ozonering och UV
för vattenrening, förfinas och utvecklas. De stora utvecklingsstegen tas genom att kombinera förbättringar och innovationer i nya system.

I en cirkulär ekonomi måste inte bara vatten utan också andra resurser som kväve och närsalter i avloppet återanvändas. En möjlighet är att tillämpa källsortering av olika typer avloppsflöden från hushåll genom att bad-, disk- och tvättvatten separeras från växtnäringsrika flöden som klosettvatten eller urin. Idag pågår pilotverksamheter inom området.

För att klara VA-sektorns utmaningar krävs investeringar både i anläggningar och för att säkra tillgången av medarbetare med rätt kompetens. Idag är bristen större för olika funktioner knutna till den kommunala beställarrollen – utredning, upphandling, projekt och byggledning – än själva driften.

För att klara utmaningarna Sverige står inför föreslår vi en agenda i tio punkter för hållbar vattenförsörjning:

 1. Det krävs en långsiktig strategi för
  hantering av vattenresursen.
 2. Utveckla kunskap och modeller om hur
  klimatförändringarna påverkar vattenresursen.
 3. Ge avrinningsområden en central plats i planeringen.
 4. Samla ansvaret för vattenförvaltningen.
 5. Underlätta ökad samverkan mellan
  kommuner i VA-frågor.
 6. Minska infrastrukturskulden inom VA-sektorn
  genom ökade investeringar.
 7. Satsa på FoI och ny teknik för att möta
  hoten mot vattenkvaliteten.
 8. Utvärdera implementeringen och tillämpningen
  av vattendirektivet i Sverige.
 9. Initiera en bred diskussion om priset på råvaran vatten.
 10. Initiera Vattenplan 2045.

Rapporten som tagits fram av IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning ger en samlad kunskapsgenomgång och råd när det gäller hållbar vattenförsörjning och tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. I projektet ingår en rad forskare och specialister på olika aspekter av vattenfrågan.

Rapport: Agenda för hållbar vattenförsörjning