Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet - en kunskapsöversikt

Rapport av IVAs projekt Skola i tiden, som fokuserar på kompetensförsörjningen och de förutsättningar som det svenska skolsystemet ger lärarna att utföra sitt yrke.

Sammanfattning

Rapporten pekar på oroväckande underskott på behöriga lärare och systembrister i det svenska skolsystemet. Fem viktiga områden lyfts för den svenska skolans framtid:

  1. Bilden av läraryrket Läraryrket är svårt och komplext. Rapporten pekar på många problem kring lärarrollen och lärarförsörjningen. Men utvecklingen är inte enbart negativ: lärarlönerna har ökat, fler lärare stannar kvar i yrket eller återvänder till skolan. Fler nyexaminerade lärare börjar också arbeta i skolan. Matchningen mellan lärares utbildning och yrke är högre än i många andra yrken. Och inget annat yrkesexamensprogram har fler studenter än lärarutbildningarna. De flesta lärare trivs också med sitt yrke och på sin arbetsplats. Ungas attityder till läraryrket är mer positiv än vad som ofta görs gällande. Detta framgår sällan i debatten om skolan. Den relativt ensidiga bilden av yrket får konsekvenser för hur lärare och människor utanför skolan ser på läraryrket. För att öka läraryrkets attraktivitet behöver det lockande, spännande, stimulerande och utvecklande i läraryrket lyftas fram, samtidigt som problem och tillkortakommanden i dagens skola diskuteras. Många har möjlighet att påverka lärarbilden: alltifrån politiker till föräldrar. Ansvar för hur läraryrket skildras ligger på oss alla i samhället.
  2. Lärarförsörjningen Prognoser pekar på ett underskott på 45 000 behöriga lärare fram till år 2033. Detta är en av skolans och samhällets största utmaningar. Det går inte att utbilda bort behovet under denna tidsperiod. Varken antalet studenter eller platser på lärarutbildningarna räcker till. Lärarförsörjningen måste således delvis hanteras med andra lösningar. Flera åtgärder behöver vidtas samtidigt och av många aktörer. Nytänkande krävs både på central och på lokal nivå.
  3. Lärarkårens utvecklingsmöjligheter Lärarna är skolans viktigaste resurs. Utan skickliga lärare får vi ingen bra utbildning. Lärare behöver få utvecklas och lära tillsammans. Det är så lärarkårens kunskaper stärks. Det gör även läraryrket intellektuellt utmanande och stimulerande och således mer attraktivt.
  4. Lärarnas arbetsvillkor Trots att många lärare trivs med sitt yrke, präglas deras vardag av hög arbetsbelastning, stress och en mängd arbetsuppgifter som varken uppfattas bidra till bättre undervisning eller till elevernas kunskapsutveckling. Det här leder till att många överväger att lämna yrket och att många har gjort det. I tider av lärarbrist är det extra viktigt att lärarnas kompetens används på ett optimalt sätt.
  5. Styrning En stor utmaning är att hantera konsekvenserna av det svenska, decentraliserade, differentierade skolsystemet med starka inslag av konkurrens mellan skolor och mellan huvudmän. För att hålla ihop ett sådant system behöver verksamheten granskas, kontrolleras och utvärderas. Det leder till höga rapporteringskrav och stor administration. Styrningen har påverkat lärarrollen och arbetsinnehållet negativt. När förbättringar och förändringar av skolans styrning diskuteras måste dessa aspekter få en central plats.

Rapport: Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet