Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Hållbar nystart för Sverige

Slutrapport från projektet Hållbar nystart för Sverige, som IVA drev under våren 2020 mot bakgrund av coronakrisen. I rapporten föreslås nio områden för en hållbar nystart av Sverige. Inom var och en av dessa har IVA i olika projekt tagit fram analyser och mer detaljerade förslag.

Sammanfattning

På bara några veckor stängde coronakrisen ned samhällen. Världshandeln minskade med nästan en tredjedel. Sverige utfärdade långtgående rekommendationer för att hantera pandemin. Ekonomin som helhet har drabbats hårt. Arbetslösheten ökar och kommer att nå höga nivåer i höst. Samtidigt ändras förutsättningarna för en liten exportberoende ekonomi när globaliseringen ändrar karaktär.

Vi kan nu börja skönja det nya normala. Där finns den snabba strukturomvandlingen som drivs av digitaliseringen. Det gör också de långsiktiga utmaningarna att ställa om Sverige till ett hållbart, konkurrenskraftigt och klimatneutralt samhälle.

Det krävs stora statsfinansiella satsningar i Sverige och övriga Europa för att hantera krisens omedelbara verkningar. Utmaningen är nu att hålla fast vid de långsiktiga satsningar som krävs för att Sverige och Europa ska nå uppsatta klimatmål.

Den gröna omvandlingen måste ske under ordnade former utan orimligt stora uppoffringar. Samtidigt innebär den stora möjligheter för vår kunskapsintensiva och högteknologiska industri att utveckla varor och tjänster som bygger på ny teknik och som kan exporteras till andra länder.

IVAs fokus i detta inspel ligger på åtgärder som är nödvändiga när vi går vidare efter krisen. Det handlar i stor utsträckning om förändringsarbete som redan har påbörjats inom olika områden. Att tydligt peka på detta bidrar till att få i gång hjulen igen. Våra nio områden för rekommendationer bygger på analyser och förslag från olika IVA-projekt. Vi menar att genomförandet både kan snabbas upp och ge effekt i närtid, men också få långsiktigt positiva effekter.

Förslag - i korthet

  1. Samarbeta aktivt inom EU – det är ett måste för en hållbar nystart.
  2. Satsa offensivt på utbildning i närtid – många måste göra jobbet.
  3. Öka de offentliga forskningssatsningarna.
  4. Stärk den digitala infrastrukturen för att öka konkurrenskraften och nå klimatmålen.
  5. Åtgärda bristerna i Sveriges elförsörjning – annars hotas den gröna omställningen.
  6. Accelerera elektrifieringen av transporter och industri.
  7. Biobaserad energi och biobaserade produkter är nycklar till ett fossilfritt Sverige – stärk innovation och öka investeringarna.
  8. Gå från ord till handling för ökad resurseffektivitet.
  9. Effektivisera tillståndsprocesserna för miljöprövningar.

Rapport: Hållbar nystart för Sverige