Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovationskraft Sverige

Slutrapport från IVAs projekt Innovationskraft Sverige (2012-13), vars fokus legat på det regionala innovationsstrategiska arbetet.

Innovation är en nyckel till Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd. I den svenska tillväxtdebatten intar innovationer en central plats, precis som den gör i Sveriges konkurrentländer och internationella organisationer som OECD och EU.

Under de senaste åren har vi sett att en rad initiativ tagits för att stärka Sveriges innovationskraft. Genom projektet Innovation för tillväxt (2009–2011) presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) konkreta förslag och bidrog till en bred dialog. År 2012 presenterade alliansregeringen Den nationella innovationsstrategin. Under de senaste åren har en rad regioner arbetat med innovationsstrategier.

I projektet Innovationskraft Sverige (2012–2013) har fokus legat på det regionala innovationsstrategiska arbetet. Med glädje konstaterar vi att många regioner valt att samarbeta med IVA för att skapa inspiration och motivation i det egna innovationsstrategiska arbetet. Vår respekt för engagemanget, ledarskapet och de många initiativen i regionerna är stort. Vår förhoppning är att denna rapport ska vara en inspiration i det fortsatta arbetet.

Förslag inom fyra områden

Innovationskraft Sverige har arbetat med fyra fokusområden och har inom ramen för dessa tagit fram förslag för ökad svensk innovationskraft. Vi menar att det behövs uppmärksamhet kring frågor som ledarskap och attityder till företagande.

Det krävs också handfasta åtgärder för att skapa förbättrade entreprenörsskatter, ökad autonomi för universitet och högskolor samt för att utnyttja den fulla potentialen i offentlig upphandling.

 

Rapportens omslag

Innovationskraft Sverige