Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovationsplan Sverige - underlag till en svensk innovationsstrategi

Slutrapport från IVA-projektet Innovation för tillväxt (2009-11), vars fokus var att ge inspel till den innovationsstrategi som Alliansregeringen presenterade 2012.

Förord

Den svenska statens innovationspolitiska satsningar har under de senaste decennierna varit blygsamma. Men regeringens innovationsstrategi som ska presenteras 2012 väcker förhoppningar. Sverige behöver en långsiktig och blocköverskridande politik med bred förankring för att stärka förutsättningarna för innovation.

Vi menar att det politiska ledarskapets uppgift är att presentera en vision och en strategi för innovation som innebär tillväxt, god sysselsättning och ett inkluderande samhälle. IVAs projekt Innovation för tillväxt bidrar till detta arbete genom att både föreslå konkreta förslag och en nationell kraftsamling kring innovation.

Globaliseringsrådets arbete som slutrapporterades i maj 2009 har varit en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I en process på nationell och regional nivå har en rad konkreta förslag tagits fram som ett första steg för ett bättre innovationsklimat. Individer från många delar av samhället, inte minst näringslivet, har engagerat sig.

Innovationsplan Sverige är en sammanfattning av de arbetsprocesser och förslag Innovation för tillväxt utvecklat i syfte att stödja innovationsutvecklingen i Sverige. Det glädjer oss att det politiska systemet och myndigheter uppmärksammat vårt arbete och påbörjat genomförandet av flera av våra förslag.

Processen har präglats av dialog och aktiviteter. Femton regioner/län har varit engagerade i den Regionala dialogen. Inom den Nationella dialogen har vi genomfört möten med riksdags- och ungdomspolitiker, politiker och tjänstemän i Regeringskansliet, unga innovatörer och representanter från näringslivet. Åtta arbetsgrupper har utarbetat konkreta förslag för att stärka innovation inom utvalda områden. Idé- och analysgrupper har kompletterat deras arbete. Förslag och analyser har granskats av ett Vetenskapligt råd. Ett Förtroenderåd, med representanter för 35 organisationer och myndigheter har löpande gett värdefulla inspel under arbetet med Innovation för tillväxt.

Rapportens omslag

Innovationsplan Sverige