Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning

Klimatförändringarna påverkar Sveriges vattenförsörjning. Exakt hur vattenflöden och den hydrologiska balansen påverkas är svårt att säga även om klimatmodellerna pekar på en nederbördsökning. Det fortsatta behovet av mätdata av god kvalitet är stort liksom en effektiv samordning mellan de 30 expertmyndigheter som ansvarar för olika delar av vattenförvaltningen. Det visar IVAs rapport som ger en samlad kunskapsgenomgång av klimatförändringarnas påverkan på vattnets kretslopp och vattenmiljöer.

Rapporten innehåller även en genomgång av olika klimatmodeller och prognoser samt hur förändringar i hydrologin påverkar samhället – exempelvis skog, jordbruk, industrin och den kommunala vattenförsörjningen – och vad som krävs för att hantera de nya utmamingarna.

Sammanfattning

Klimatförändringarna kan få stora återverkningar på vattnets kretslopp mellan land, sjöar, hav och atmosfär.

Klimatförändringarna associeras ofta med en varmare värld. Men klimatet handlar inte bara om vilken temperatur det är på jorden, utan har också en stark koppling till vattnets kretslopp. Detta påverkar både samhällen och ekosystem.

Inom projektet Hållbar vattenförsörjning har arbetsgruppen för Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning fokuserat på klimatförändringarnas påverkan på de hydrologiska sötvattensystemen. Rapporten belyser kunskapsläget och vilka förändringar vi bedömer att klimatförändringarna kan leda till, samt samhällets beredskap och anpassning till förändringarna. För ökad förståelse beskrivs dagens användning av vatten i några sektorer.

Tillgång till sötvatten har fundamental betydelse för allt liv på jordens landområden. Vattnet är i ständig rörelse. Nederbörden ger flytande sötvatten som infiltreras genom marken till grundvatten, vilket flödar vidare till lägre liggande vattendrag och så småningom ut i havet.

Mänskliga verksamheter har stor inverkan på de naturliga vattenflödena. Inverkan sker till exempel genom fördämningar och kanaler för att kontrollera och flytta vatten, direkta uttag av vatten för olika ändamål som dricksvatten, för industriella processer eller bevattning, samt förändringar i areella näringar, som expansion och intensifiering av jordbruk och skogsbruk, som kräver vatten för grödor och träd.

Rapport: Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning