Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft

Spetsområden, stödstystem, strategisk omvärldsanalys, samt samarbete och ledarskap har identifierats som fyra centrala områden – 4S – för att stärka attraktionskraften i Sveriges regioner. Dessa sätts i fokus i denna underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Sveriges attraktionskraft – vår förmåga att attrahera kompetens, företagsetableringar och investeringar – är en avgörande framtidsfråga.

Under hösten 2014 intervjuade IVA utvecklings- och innovationsansvariga i samtliga regioner. Syftet var att få en nulägesbild av regionernas arbete kring frågor som rör attraktionskraften. Resultaten presenteras i underlagsrapporten Mobilisering för ökad regional attraktionskraft.

Bristande insikter om omvärlden, otydliga roller och beslutsmandat, samt bristfällig koordinering av nationella insatser lyfts fram som hot mot regionernas arbete för att stärka attraktionskraften. De största möjligheterna ligger i att utveckla arbetet med internationellt konkurrenskraftiga spetsområden, att stärka den nationella och internationella samverkan och att skapa ett effektivare stödsystem som bättre stödjer spetsområden.

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft